Egzamin pisemny – A.35 – styczeń 2016 (dostępny test online)

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35 – styczeń 2016 – egzamin CKE

Zadanie 1.
Jan Nowak po otrzymaniu decyzji w sprawie wysokości podatku od nieruchomości odwołał się od niej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Która z zasad postępowania administracyjnego została wykorzystana w tym przypadku?
A| zasada ugodowego załatwiania spornych spraw.
B| zasada trwałości decyzji administracyjnych.
C| zasada szybkości i prostoty postępowania.
D| Zasada dwuinstancyjności postępowania.
Zadanie 2.
Uzyskanie koncesji wymaga wykonywani działalności gospodarczej w zakresie:
A| świadczenia usług stomatologicznych.
B| sprzedaży podręczników szkolnych i pomocy naukowych.
C| rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.
D| świadczenia usług w zakresie wychowywania przedszkolnego.
Zadanie 3.
Dnia 23 kwietnia 2015 r. podatnik otrzymał pismo z urzędu skarbowego wraz z pouczeniem o obowiązku ustosunkowania się do jego treści w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Termin dokonania tej czynności upłyną wraz z końcem dnia
(kalendarz)
A| 29 kwietnia 2015 r.
B| 30 kwietnia 2015 r.
C| 02 maja 2015 r.
D| 04 maja 2015 r.

test online

Zadanie 4.

– pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
– rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,
– świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
– świadczenie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
– inicjowanie, organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych i robót publicznych,
– przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.
Zamieszczone w ramce zadania realizuje
A| Wojewódzka Rada Zatrudnienia.
B| Powiatowa Rada Zatrudnienia.
C| Wojewódzki Urząd Pracy.
D| Powiatowy Urząd Pracy. 
Zadanie 5.
Zadaniem ministra finansów jest między innymi
A| wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.
B| rejestrowania podatników oraz przyjmowani deklaracji podatkowych.
C| opracowywania, wykonywania i kontrolowania realizacji budżetu państwa.
D| dokonywania wymiaru i poboru podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów.
Zadanie 6.
Spółka osobowa, utworzona przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu np. lekarza, radcy prawnego w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą, to
A| spółka akcyjna
B| spółka cywilna
C| spółka partnerska
D| spółka komandytowa
Zadanie 7.
Styl negocjacji, w którym każda ze stron negocjacji osiąga zarówno pewne korzyści, jak i straty, a osiągnięcie porozumienia nie zaspokaja w pełni oczekiwań i potrzeb żadnej ze stron, nazywany jest
A| dominacją.
B| unikaniem.
C| ustępstwem.
D| kompromisem.
Zadanie 8.
Do podstawowych instrumentów marketingowych zalicza się
A| produkt, akwizycję, cenę, promocję.
B| produkt, cenę, dystrybucję, promocję.
C| produkcję, dystrybucję, cenę, reklamę.
D| promocję, dystrybucję, cenę, produkcję.
Zadanie 9.
Przedsiębiorca zakupił 1 000,00 euro po kursie 4,20 zł/euro, a następnie sprzedał je po kursie 4,40 zł/euro. Na dokonanej transakcji
A| stracił 20,00 zł
B| zyskał 20,00 zł
C| stracił 200,00 zł
D| zyskał 200,00 zł
Zadanie 10.
(dokument)
Przyjmując wyroby gotowe z produkcji do magazynu, należy wystawić dokument
A| Pz
B| Rw
C| Zw
D| Pw

Zadanie 11.

Dyspozycja
Skąd
Dokąd
Data wystawienia
Numer magazynu wydającego
Numer dokumentu
__________________
Numer magazynu przyjmującego
Numer indeksu
Nazwa materiału
Ilość
Cena jednostkowa
Wartość
Konto syntetyczne materiałów
Zapas w magazynie
zadysponowana
j.m.
przyjęta
przekazu-jącego
przyjmu-jącego
Wystawił
Zatwierdził
Wymieniona ilość
Wydał
Data
Podpis
Ewidencja ilościowo-wartościowa
A| wydania materiałów z magazynu do produkcji.
B| przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji do magazynu.
C| przesunięcia materiałów pomiędzy własnymi magazynami.
D| wydania wyrobów gotowych z magazynu w związku z ich sprzedażą.
Zadanie 12.
Ile wyniesie wartość brutto sprzedaży 5 sztuk towarów przy założeniu, że cena sprzedaży netto 1 sztuki wynosi 80 zł, a towar objęty jest 5% stawką podatku VAT?
A| 40,00 zł
B| 42,00 zł
C| 400,00 zł
D| 420,00 zł
Zadanie 13.
Hurtownia w lipcu 2015 roku zakupiła na podstawie faktury 100 szt. spodni męskich w cenie zakupu netto 50,00 zł/szt., a następnie sprzedała 50 szt. tego towaru po cenie sprzedaży netto 80 zł/szt.. Zysk ze sprzedaży 50 szt. spodni męskich wyniósł
A| 1 500,00
B| 2 500,00
C| 4 000,00

D| 5 000,00

Zadanie 14.
Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT podpisał z zarządcą nieruchomości umowę na wywóz nieczystości z osiedla, na którym znajduje się 25 domów jednorodzinnych. Usługa będzie świadczona cztery razy w miesiącu. Cena jednorazowej usługi dla każdego domu wynosi 21,60 zł łącznie z 8% podatku VAT. Jaka będzie wartość netto faktury wystawionej przez przedsiębiorcę za okres jednego miesiąca?
A| 1 800,00
B| 1 900,00
C| 2 000,00
D| 2 100,00
Zadanie 15.
Ilość materiałów, która stale powinna znajdować się w magazynie na wypadek opóźnienia w realizacji dostaw lub innych nieprzewidzianych okoliczności, jest nazywana zapasem
A| bieżącym.
B| racjonalnym.
C| minimalnym.
D| maksymalny.
Zadanie 16.
Ile wynosi maksymalna pojemność magazynu, jeżeli powierzchnia składowa tego magazynu wynosi 200 m2, a norma składowania 450 kg/m2?
A| 4 500 kg
B| 9 000 kg
C| 45 000 kg
D| 90 000 kg
Zadanie 17.
Ile sztuk wyrobów wykona pracownik w czasie 8 godzin pracy, jeżeli na wykonanie jednej sztuki wyrobu potrzeba średni 10 minut?
A| 80 szt.
B| 60 szt.
C| 48 szt.

D| 24 szt.

Zadanie 18.
W Piekarni KŁOS wielkość zapasu minimalnego dla mąki pszennej wynosi 100 kg, a dla cukru 120 kg
Karta ewidencji ilościowo-wartościowej
Nazwa materiału: MĄKA PSZENNA
j.m. KG
Cena: 3,50 zł
L.p.
Data
Dowód
Treść zapisu
Ilość
Wartość
przychód
rozchód
stan
przychód
rozchód
stan
1.
01.01.16
BO
stan początkowy
60
60
210,00
210,00
2.
07.01.16
PZ 1/16
przychód
50
110
175,00
385,00
3.
14.01.16
Wz 2/16
wydanie
40
70
140,00
245,00
Karta ewidencji ilościowo-wartościowej
Nazwa materiału: CUKIER
j.m. KG
Cena: 2,00 zł
L.p.
Data
Dowód
Treść zapisu
Ilość
Wartość
przychód
rozchód
stan
przychód
rozchód
stan
1.
01.01.16
BO
stan początkowy
100
100
200,00
200,00
2.
11.01.16
Wz 1/16
wydanie
60
40
120,00
80,00
3.
14.01.16
Pz 1/16
przychód
50
90
100,00
180,00
Na podstawie informacji zawartych w dokumentach obliczono, że dla zachowania ciągłości produkcji należy uzupełnić zapas
A| o 30 kg mąki pszennej i 30 kg cukru.
B| o 40 kg mąki pszennej i 10 kg cukru.
C| o 40 kg mąki pszennej i 60 kg cukru.
D| o 70 kg mąki pszennej i 90 kg cukru.
Zadanie 19.
Przedmiot opodatkowania
Stawka (w zł)
od gruntów
zawiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,90 zł od 1 m2
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,47 zł od 1 m2
od budynków lub ich części
mieszkalnych
0,75 zł od 1 m2
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
23,13 zł od 1 m2
Anna Wiśniewska jest właścicielką nieruchomości nieprzeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej, w skład, której wchodzą grunty o powierzchni 1 000 m2 oraz dom jednorodzinny o powierzchni całkowitej 200 m2. Podatek od nieruchomości za 2016 rok ustalony na podstawie stawek zawartych w tabeli wynosi
A| 150,00
B| 470,00
C| 620,00

D| 900,00

Zadanie 20.
Które zeznanie podatkowe należy złożyć w urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia roku, następującego po roku podatkowym?
A| CIT-8
B| PIT-11
C| PIT-37
D| VAT-7
Zadanie 21.
Właścicielka zakładu krawieckiego otrzymała fakturę za zużytą energię elektryczną. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów faktura zostanie zaksięgowana w pozycji
A| zakup towarów handlowych i materiałów.
B| wartość sprzedanych towarów i usług.
C| koszty uboczne zakupu.
D| pozostałe wydatki.
Zadanie 22.
Której umowy dotyczą cechy zamieszczone w ramce?
– zlecający pracę nie kieruje nią,
– pracę może świadczyć osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy,
– nie obowiązuje ustawowe minimum wynagrodzenia,
– nie ma ograniczeń w liczbie kolejnych umów,
– umowa regulowana jest przez przepisy kodeku cywilnego.
A| umowy zlecenia.
B| umowy o pracę na okres próbny.
C| umowy o pracę na czas określony.
D| umowy o pracę na czas nieokreślony.
Zadanie 23.
Jeżeli wynagrodzenie pracownika jest uzależnione od ilości wykonywanych przez niego sztuk produktów, to znaczy, że jest on wynagradzany w systemie
A| czasowym.
B| akordowym.
C| godzinowym.

D| prowizyjnym.

Zadanie 24.
Fragment Kodeksu Pracy
Art. 155. § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, 
2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, 
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat, 
4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
5) szkoły policealnej – 6 lat, 
6) szkoły wyższej – 8 lat.
Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu. 
(…)
Absolwent technikum ekonomicznego o 4-letnim okresie nauczania po 2-letniej przerwie w kształceniu rozpoczął studia zaoczne w szkole wyższej, które trwały 5 lat. Po ukończeniu studiów podjął pierwszą pracę. Jaki okres pracy będzie wliczony do podstawy wymiaru urlopu z tytułu ukończenia wszystkich szkół?
A| 5 lat
B| 6 lat
C| 8 lat
D| 12 lat
Zadanie 25.
Świadczenia służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, udzielone w przypadku choroby, urazu, ciąży, porodu i połogu oraz w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia, to świadczenia objęte powszechnym ubezpieczeniem
A| rentowym
B| zdrowotnym.
C| chorobowym.

D| wypadkowym. 

Zadanie 26.
Hurtowania KARO sp. z o.o.                                                                                                   
ul. Oleska 16
15-950 Białystok
Białystok, 29 czerwca 2015 r.
Pan Jan Skowron
ul. Skośna 20
15-950 Białystok
Wypowiadam Panu umowę o pracę zawartą w dniu 01.02.2015 r. na czas nieokreślony w części dotyczącej wynagrodzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 31.07.2015 r.
Przyczyną wypowiedzenia jest pogorszenie się sytuacji finansowej Hurtowni spowodowane zmniejszeniem popytu na towary oferowane przez firmę.
Po upływie okresu wypowiedzenia, tj. od 01.08.2015 r. proponuję następujące warunki umowy o pracę:
– wynagrodzenie zasadnicze 2 000,00 zł
– premia regulaminowa w wysokości 1% miesięcznego utargu Hurtowni.
Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.
Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Białymstoku, ul Mickiewicza 103, 15-950 Białystok.
Zamieszczony dokument to
A| propozycja rozwiązania umowy o prace za porozumieniem stron.
B| informacja o czasowym powierzeniu pracownikowi innej pracy.
C| zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
D| wypowiedzenie warunków umowy o pracę.
Zadanie 27.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunku pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników, w części A akt osobowych pracownika umieszcza się m. in.
A| umowę o pracę zawartą z pracownikiem.
B| kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy.
C| kwestionariusz osobowy składany przy ubieganiu się o zatrudnieniu.
D| zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia z zakresu BHP.
Zadanie 28.
Pracownik zatrudniony na ¾ etatu jest wynagradzany stawką godzinową wynoszącą 25,00 zł/godz. W grudniu 2015 roku pracownik świadczył pracę przez 20 dni po 6 godzin dziennie. Wynagrodzenia brutto za miesiąc grudzień wyniosło
A| 2 000,00
B| 3 000,00
C| 4 000,00

D| 5 000,00  

Zadanie 29.
Pracownik wynagradzany jest w systemie akordowym. Stawka za wyprodukowanie 1 sztuki wyroku wynosi 3,00 zł/szt. W grudniu pracownik wykonał 900 sztuk wyrobu. Jego wynagrodzenie brutto za miesiąc grudzień wyniosło
A| 2 400,00
B| 2 600,00
C| 2 700,00
D| 2 900,00
Zadanie 30.
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2 500,00 zł oraz prowizja w wysokości 3% od wartości sprzedaży każdej zawartej umowy. W grudniu pracownik podpisał cztery umowy na łączną kwotę 6 000,00 zł. Jego wynagrodzenie brutto za grudzień wyniosło
A| 2 518,00 zł
B| 2 680,00 zł
C| 3 100,00 zł
D| 4 300,00 zł
Zadanie 31.
Na podstawie zamieszczonego rachunku do umowy o dzieło oblicz, ile wyniesie postawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Rachunek do umowy o dzieło
Wynagrodzenie brutto (przychód w zł)
2 000,00
Koszty uzyskania przychodu (20%)
Podstawa opodatkowania
Należna zaliczka na podatek dochodowy
Wynagrodzenie netto (do wypłaty)
A| 400,00 zł
B| 800,00 zł
C| 1 600,00 zł
D| 2 400,00 zł


Zadanie 32.

Wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje do wypłaty z tytułu wykonywanej pracy po uprzednim potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne, składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy, nazywane jest wynagrodzeniem
A| netto.
B| brutto.
C| minimalnym.

D| zasadniczym.

Zadanie 33.
Jaka kwota z tytułu nagrody jubileuszowej przysługuje pracownikowi urzędu państwowego, jeżeli przepracował on 20 lat, a jego wynagrodzenie zasadnicze wynosi 4 000,00 zł miesięcznie?
Fragment Ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
Art. 23. 1. Urzędnikom państwowym przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:
1)po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
2)po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;
3)po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
4)po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;
5)po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego;
6)po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego;
A| 2 250,00 zł
B| 2 550,00 zł
C| 3 000,00 zł
D| 3 250,00 zł
Zadanie 34.
Składka ubezpieczenia na Fundusz pracy finansowana jest przez
A| pracownika.
B| pracodawcę.
C zleceniobiorcę.
D| wykonawcę dzieła.
Zadanie 35.
Którą deklarację należy sporządzić, aby zgłosić nowego pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego?
A| ZUS ZUA
B| ZUS RCA
C| ZUS RZA
D| ZUS DRA
Zadanie 36.
Na wzrost wydajności pracy mają wpływ następujące czynniki
A.
B.
– racjonalne wykorzystanie czasu pracy
– dobre więzi między pracownikami
– wypalenie zawodowe
– nowoczesne metody wytworzenia
– wysokie kwalifikacje pracowników
– nieumiejętne zarządzenie personelem
C.
D.
– obciążenie pracownika nadmiarem obowiązków
– dobra organizacja pracy
– nadmierna rywalizacja pomiędzy pracownikami
– sprawne zaopatrzenie w surowce i materiały
– dobre więzi między pracownikami
– dobra organizacja pracy
Zadanie 37.
Za względu na czas, na który sporządza się plany w przedsiębiorstwach, rozróżnia się plany
A| wycinkowe.
B| problemowe.
C| kompleksowe.
D| długookresowe.
Zadanie 38.
Definiowanie misji i wizji przedsiębiorstwa jest jednym z zadań przy opracowywaniu planu
A| rzeczowego.
B| taktycznego.
C| operacyjnego.
D| strategicznego.
Zadnie 39.
Która część biznesplanu zawiera informacje o otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa?
A| opis procesu produkcyjnego.
B| analiza rynku i konkurencji.
C| ocena finansów i ich prognoza.
D| charakterystyka wytwarzanego produktu.
Zadanie 40.
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto wyniósł 15%. Oznacza to, że
A| w jednej złotówce przychodów ze sprzedaży zawarty był zysk netto w wysokości 15 groszy.
B| w jednej złotówce zysku netto zawarte były przychody ze sprzedaży w wysokości 15 groszy.
C| na każde 100 złotych przychodów ze sprzedaży osiągnięto 15 groszy zysku netto.

D| na każde 100 złotych zysku netto osiągnięto 15 groszy przychodów ze sprzedaży.

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Pawel Krystek

No co racja to racja – ja lubię czasem poczytać o sławnych ekonomistach – można się od nich dużo nauczyć, np na http://slawniekonomisci.wordpress.com