Egzamin – A.36 – czerwiec 2015 – Hurtownia CZÓŁENKO + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36 – czerwiec 2015 – egzamin CKE
Hurtownia CZÓŁENKO sp. z o.o.
Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj pracę dla Hurtowni CZÓŁENKO sp. z o. o.:
1| Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych.
2| Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:
– Zakupu towarów,
Przyjęcia towarów do magazynu,
Sprzedaży towarów,
Wydania towarów z magazynu,
Zmian na rachunku bankowym.
3| Oblicz i zaksięguj wysokość należnego podatku dochodowego od osób prawnych za kwiecień 2015r.
4| Dokonaj księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za kwiecień 2015r. (miesiąc kwiecień należy traktować jako pełny rok obrotowy).
5| Sporządź i wydrukuj dowody PK – Polecenie księgowania dotyczące:
Zaksięgowania podatku dochodowego od osób prawnych – PK 1/04/2015,
Ustalenia wyniku finansowego netto za kwiecień 2015r. – PK 2/04/2015.
6| Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań za kwiecień 2015 r.
7| Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za kwiecień 2015 r.
8| Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za kwiecień 2015 r.

9| Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny bieżącej płynności finansowej w latach 2013-2014.

zadanie z przykładowym rozwiązaniem w pdf  (bez możliwości pobrania)