Egzamin pisemny – A.36 – 22 czerwiec 2015

  EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36 – czerwiec 2015 – egzamin CKE
Egzamin pisemny
 
Zadanie 1.
Dokumentem wtórnym jest
A. Dowód KP – Kasa przyjmie.
B. Dowód RK – Raport kasowy.
C. Dowód Zw – Zwrot wewnętrzny
D. Dowód Wz – Wydanie zewnętrzne
 
Zadanie 2.
Którymi symbolami są oznaczane dowody księgowe dotyczące środków trwałych?
A. OT i LT
B. Zw i LT
C. Pw i OT
D. Rw i PT
 
Zadanie 3.
Na podstawie dowodu księgowego Pw – Przychód wewnętrzny można zaksięgować operację o treści
A. Przyjęcie materiałów w formie darowizny
B. Przyjęcie środka trwałego do użytkowania.
C. Przyjęcie reklamowanych towarów do magazynu.
D. Przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu

Zadanie 4.
Którą operację gospodarczą potwierdza przedstawiony dokument?

Firma Handlowa OXO
ul. Powstańców 1
45-055 Opole
Dowód wypłaty
Dnia 22 września 2014 r.
Nr: KW 12/09/2014
Komu: Stefan Kłosiński
Ma
Wn
za co:
kasa
konto
1 600,00
231
A. Wpływ do kasy należności od pracownika.
B. Podjęcie czekiem gotówki z banku do kasy.
C. Wypłatę pracownikowi zaległego wynagrodzenia.
D. Zwrot przez pracownika do kasy niewykorzystanej zaliczki.
Zadanie 5.
Dowody księgowe dotyczące spaw objętych postępowaniem podatkowym należy przechowywać
A. trwale.
B. 50 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.
C. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
D. 1 rok od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.
 
Zadanie 6.                                                                                                                                             Kategorię archiwalną A są oznaczone
A. dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej.
B. dokumenty przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości.
C. dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie.
D. zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe.
 
Zadanie 7.
Kapitałem własnym finansowania aktywów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest
A. kapitał zakładowy i kapitał zapasowy.
B. kapitał wspólników i kapitał rezerwowy.
C. fundusz udziałowy i fundusz założycielski.
D. fundusz przedsiębiorstwa i fundusz udziałowy.
Zadanie 8.
Jaka jest wartość rzeczowych aktywów obrotowych (zapasów), jeżeli na podstawie ewidencji księgowej stwierdzono następujące składniki majątkowe?
Rodzaj składnika majątkowego
Wartość w zł
Materiały podstawowe
2 000,00
Środki pieniężne w kasie
1 000,00
Materiały pomocnicze
300,00
Budynki produkcyjne
125 000,00
Zestaw komputerowy
8 000,00
Wyroby gotowe
1 800,00
Środki pieniężne na rachunku bankowym
1 800,00
 
 
A. 6 900,00 zł
B. 5 600,00 zł
C. 4 600,00 zł
D. 4 100,00 zł
 
 
Zadanie 9.
Jednostka zakupiła i przyjęta do magazynu 100 kg materiałów w cenie zakupu netto 15 zł/kg. Po dwóch dniach otrzymała fakturę korygującą, w której udzielono jej rabatu w wysokości 5%. Jaka będzie wartość towarów przyjętych do magazynu po uwzględnieniu rabatu?
A. 1 425,00 zł
B. 1 500,00 zł
C. 1 575,00 zł
D. 2 250,00 zł
 
Zadanie 10.

W jednostce handlowej zapas początkowy towaru X w magazynie wynosił 100 szt. po 33 zł/szt. W analizowanym okresie zanotowano następujące operacje związane z tym towarem:

– przyjęcie do magazynu – 200 szt. po 30 zł/szt.,
– rozchód z magazynu w ilości 200 szt. – wyceniony według metody FIFO.
Jaka będzie wartość zapasu końcowego towaru X?
A. 3 000,00 zł
B. 3 300,00 zł
C. 6 000,00 zł
D. 6 300,00 zł
 
Zadanie 11.
Ujemne różnice kursowe powstałe przy wycenie środków pieniężnych na koniec roku zalicza się do
A. pozostałych przychodów operacyjnych.
B. pozostałych kosztów operacyjnych.
C. przychodów finansowych.
D. kosztów finansowych.
 
Zadanie 12.
Przedsiębiorstwo produkcyjne prowadzi ewidencję kosztów w układzie funkcjonalnym. Która z operacji gospodarczych zostanie zaksięgowana w ciężar konta Koszty działalności podstawowej?
A. Podatki i opłaty, Koszty wydziałowe.
B. Wynagrodzenia, Zużycie materiałów i energii.
C. Miesięczna stawka amortyzacji budynku produkcyjnego.
D. Wynagrodzenia brutto pracowników produkcyjnych.
 
Zadanie 13.
Do Zespołu 4 Koszty według rodzaju zakładowego planu kont należą konta:
A. Podatki i opłaty, Koszty wydziałowe.
B. Wynagrodzenia, Zużycie materiałów i energii.
C. Amortyzacja, Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.
D. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, Koszty zakupu.
 
Zadanie 14.
Dokonywanie w kolejnych latach obrotowych jednostkowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych przez jednostkę wynika z zastosowania zasady
A. ciągłości.
B. periodyzacji.
C. ostrożnej wyceny.
D. kontynuacji działalności.
 
Zadanie 15.
Zgodnie z przedstawionym fragmentem ustawy o rachunkowości dowód księgowy wystawiony w obcej walucie powinien zawierać przeliczenie jej wartości na polską walutę według kursu obowiązującego
Art. 21 pkt 3.
Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk.
A. w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej.
B. w przeddzień dokonania operacji gospodarczej.
C. w pierwszym dniu miesiąca, w którym miała miejsce operacja gospodarcza.
D. w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonania operacji gospodarczej.
 
Zadanie 16.

W jednostce handlowej saldo końcowe konta Rozliczenie zakupu towarów oznaczające dostawy niefakturowane będzie wykazane w bilansie w pozycji

A. towary.
B. materiały.
C. należności z tytułu dostawi i usług.
D. zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
Zadanie 17.
Ewidencja na kontach ksiąg pomocniczych jest oparta na zasadzie zapisu
A. podwójnego.
B. korygującego.
C. syntetycznego.

D. powtórzonego.

Zadanie 18.
Operacja gospodarcza Wypłata pracownikowi z kasy zaliczki na zakup materiałów wywoła zmiany
A. tylko w aktywach bilansu.
B. tylko w pasywach bilansu.
C. w aktywach i pasywach, zwiększając sumę bilansową.
D. w aktywach i pasywach, zmniejszając sumę bilansową.
 
Zadanie 19.
Zamieszczone zastawienie obrotów i sald odzwierciedla ewidencję operacji gospodarczych na kontach
Wyszczególnienie
Obroty [w zł]
Saldo [w zł]
Wn
Ma
Wn
Ma
Jadwiga Mikolasz
2 000,00
1 500,00
500,00
Adam Kania
4 250,00
4 100,00
150,00
Joanna Babińska
1 000,00
3 500,00
2 500,00
Razem
7 250,00
9 100,00
650,00
2 500,00
A. korygujących.
B. analitycznych.
C. syntetycznych.
D. pozabilansowych.
 
Zadanie 20.
Na podstawie przedstawionego rozdzielnika zużycia materiałów oblicz, ile wyniesie ogólna wartość kosztów zarządu przy założeniu, że koszty zakupu stanowią 5% wartości zużytych materiałów w cenie ewidencyjnej.
Pozycje kosztów
Razem koszty
Koszty przypadające na:
Koszty produkcji
Koszty wydziałowe
Koszty zarządu
Zużycie materiałów w cenie ewidencyjnej
60 000,00
40 000,00
15 000,00
5 000,00
Odchylenia (Dt) od cen ewidencyjnych materiałów 8%
4 800,00
3 200,00
1 200,00
400,00
Koszty zakupu
Razem koszty
A. 5 000,00 zł
B. 5 250,00 zł
C. 5 400,00 zł
D. 5 650,00 zł
 
Zadanie 21.
Jednostka posiada środek trwały amortyzowany metodą degresywną. Jego wartość początkowa wynosi 30 000 zł, roczna stawka amortyzacyjna wynosi 10%, a współczynnik podwyższający 2. Jaka będzie kwota miesięcznego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego w pierwszym roku jego użytkowania?
A. 500,00 zł
B. 600,00 zł
C. 5 000,00 zł
D. 6 000,00 zł
 
Zadanie 22.
Które ze składników majątkowych nie podlegająamortyzacji?
A. Budynki będące odrębną własnością.
B. Maszyny produkcyjne.
C. Telefony komórkowe.

 

D. Grunty.
Zadanie 23.
Tabela przestawia koszty bezpośrednie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Koszty wydziałowe wynoszą 7 200 zł i są rozliczane proporcjonalnie do materiałów bezpośrednich. Ile wyniesie koszt wytworzenia Zlecenia nr 1?
Pozycje kalkulacyjne
Zlecenie nr 1
Zlecenie nr 2
Koszty ogółem
Materiały bezpośrednie
20 000,00
16 000,00
36 000,00
Płace bezpośrednie
15 000,00
10 000,00
25 000,00
Koszty wydziałowe
7 200,00
Koszty wytworzenia
?
A. 32 000,00 zł
B. 36 000,00 zł
C. 39 000,00 zł
D. 40 000,00 zł
 
Zadanie 24.
Koszty wytworzenia produktu obejmują koszty
A. Bezpośrednie i koszty ogólnego zarządu.
B. Bezpośrednie i koszty pośrednie uzasadnione.
C. Pozostające w pośrednim związku w wytwarzanym produktem.
D. Będące konsekwencją niewykorzystania zdolności produkcyjnych.
 
Zadanie 25.
W oparciu o przedstawione dane w rachunku zysków i strat oblicz wynik z działalności operacyjnej.
Przychody ze sprzedaży towarów
25 000,00
Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu
12 000,00
Pozostałe przychody operacyjne
8 000,00
Pozostałe koszty operacyjne
4 000,00
Przychody finansowe
2 000,00
Koszty finansowe
3 000,00
Straty nadzwyczajne
1 000,00
 
A. 3 000,00
B. 4 000,00
C. 13 000,00
D. 17 000,00
 
 
 
 
Zadanie 26.
Ile wyniesie zysk netto w spółce akcyjnej, jeżeli wynik finansowy brutto osiągnięto na poziomie 100 000 zł?
A. 19 000,00 zł
B. 18 000,00 zł
C. 81 000,00 zł
D. 82 000,00 zł
 
Zadanie 27.
Nabywca towaru zauważył w otrzymanej fakturze błąd ortograficzny w nazwie swojego przedsiębiorstwa. Aby dokonać korekty
A. sporządzi notę księgową.
B. sporządzi notę korygującą.
C. sporządzi fakturę korygującą.
D. skreśli błędny zapis na fakturze i wpisze obok poprawny.
Zadanie 28.
Przekazanie przez pracodawcę wynagrodzeń netto na konta osobiste pracowników odbywa się na podstawie
A. polecenia zapłaty.
B. polecenia przelewu.
C. wypłaty gotówkowej.
D. czeku rozrachunkowego.
Zadanie 29.
Instrumentem płatniczym umożliwiającym korzystanie z limitu zadłużenia przyznanego przez bank w ramach kredytu w rachunku bieżącym jest
A. polecenie przelewu.
B. polecenie zapłaty.
C. karta płatnicza.
D. akredytywa.
 
Zadanie 30.
Inwentaryzację środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym przeprowadza się raz na
A. 4 lata.
B. 3 lata.
C. 2 lata.
D. 1 rok.
 
Zadanie 31.
Metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami inwentaryzuje się
A. zapasy materiałów.
B. papiery wartościowe.
C.  należności publicznoprawne.
D. środki pieniężne na rachunku bankowym.
 
Zadanie 32.
Tabelka przedstawia wyniki inwentaryzacji w hurtowni spożywczej
Nazwa towaru
Stan faktyczny w dniu spisu (w zł)
Stan księgowy w dniu spisu (w zł)
Jabłka
7 200,00
8 000,00
Gruszki
2 800,00
4 000,00
Limit ubytków naturalnych dla zapasów wynosi 50 zł. Jaka będzie wartość niedoboru towarów po jego uwzględnieniu?
A. 11 950,00 zł
B. 10 000,00 zł
C. 2 000,00 zł
D. 1 950,00 zł
 
Zadanie 33.
Po przeprowadzeniu inwentaryzacji komisja stwierdziła niedobór towarów w cenie zakupu netto w wysokości 1 500,00 zł. Niedobór uznano za zawiniony. Pracownik odpowiedzialny materialnie zgodził się na jego potrącenie z wynagrodzenia w 3 równych ratach. Jednostka na sprzedaży towarów realizuje 10% marżę liczoną od ceny zakupu. Jaka kwota będzie potracona pracownikowi za pierwszy miesiąc?
A. 150,00 zł
B. 500,00 zł
C. 550,00 zł
D. 1 650,00 zł
Zadanie 34.
Ustalając wartość kompensaty niedoboru powstałą nadwyżką, stosuje się zasadę
A. większej ilości i niższej ceny.
B. mniejszej ilości i niższej ceny.
C. mniejszej ilości i wyższej ceny.
D. większej ilości i wyższej ceny.
 
Zadanie 35.
Czytanie bilansu w układzie poziomym w latach polega na
A. badaniu dynamiki zmian poszczególnych składników bilansu.
B. badaniu wskaźników struktury poszczególnych grup majątku i kapitałów.
C. obliczaniu udziałów aktywów trwałych i obrotowych w łącznej sumie bilansowej.
D. obliczeniu proporcji pomiędzy aktywami i pasywami w stosunku do sumy bilansowej.
 
Zadanie 36.
Złota reguła bilansowa zakłada całkowite sfinansowanie
A. zobowiązań aktywami trwałymi.
B. zobowiązań aktywami obrotowymi.
C. aktywów trwałych kapitałem własnym.
D. aktywów obrotowych kapitałem własnym.
 
Zadanie 37.
Na podstawie informacji zawartych w tabeli oblicz wskaźnik pokrycia zobowiązań kapitałem własnym.
Wyszczególnienie
Wartość w zł
Kapitał podstawowy
80 000,00
Zysk netto
20 000,00
Zobowiązania długoterminowe
120 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe
20 000,00

 

A. 1,20
B. 1,40
C. 1,50
D. 1,75
Zadanie 38.
Na podstawie wybranych wielkości z bilansu i rachunku zysków i strat oblicz, ile razy w 2014 roku przedsiębiorstwo odtworzyło stan swoich należności.
Wyszczególnienie
Wartość w zł na dzień
31.12.2013 r.
31.12.2014 r.
Należności z tytułu dostaw
18 000,00
22 000,00
Przychody ze sprzedaży towarów
400 000,00
A. 23 razy.
B. 20 razy.
C. 18 razy.
D. 10 razy.
 
Zadanie 39.
Wskaźnik rentowności aktywów netto w roku ubiegłym wynosił 20%. Świadczy to o tym, że przedsiębiorstwo
A. Osiągnęło z 1 złotówki zysku netto przychód ze sprzedaży w wysokości 20 groszy.
B. Osiągnęło z 1 złotówki zaangażowanych środków trwałych 20 groszy zysku netto.
C. Osiągnęło z 1 złotówki zaangażowanego majątku 20 groszy zysku netto.
D. Osiągnęło z 1 złotówki sprzedaży zysk netto w wysokości 20 groszy.
 
Zadanie 40.
Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż przedsiębiorstwo, które osiągnęło najlepszą rentowność kapitału własnego.
Przedsiębiorstwo
Wskaźnik rentowności kapitału własnego
A
0,32
B
0,34
C
0,35
D
0,37
Subscribe
Powiadom o
guest
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Iwona R.

A zadanie z praktycznego styczeń 2016 ?

Patryk

Niestety u mnie na blogu arkusza A.13 nie znajdziesz.

Stiankowski TM

A Gdzie dostane arkusz A13 z wczoraj?

Patryk

myślę, że na stronie CKE