Egzamin “stary” – czerwiec 2014 – zadanie 2 + przykładowa dekretacja i analiza

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
czerwiec 2014 – zadanie 2


Zadanie egzaminacyjne
Hurtownia BIG sp. z o.o. z Gdyni zajmuje się sprzedażą sprzętu sportowego. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT.
W maju 2014 roku w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze:
•05.05.2014 r. zakupiono towary od producenta sprzętu sportowego ADAS sp. z o.o. – Załącznik 5.;
•05.05.2014 r. przyjęto do magazynu zakupione towary według rzeczywistej ceny zakupu w ilości zgodnej z dowodem zakupu;
•12.05.2014 r. wystawiono polecenie przelewu dla producenta ADAS sp. z o.o. celem uregulowania zobowiązania za zakupione towary;
•16.05.2014 r. sprzedano do Sklepu MARKSport, sp. z o.o. po cenie sprzedaży:
piłki nożne, rozmiar 4 – 10 sztuk,
piłki nożne, rozmiar 5 – 14 sztuk;
•16.05.2014 r. wydano z magazynu sprzedane towary po rzeczywistej cenie zakupu w ilości zgodnej dowodem sprzedaży;
•19.05.2014 r. wpłynęła reklamacja od kierownika sklepu pana Tomasza Sokoła – Załącznik 6.;
•20.05.2014 r. w związku z uznaną reklamacją wystawiono fakturę korygującą i przyjęto zareklamowany towar do magazynu na podstawie dowodu Pz.

Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów, dotyczących
funkcjonowania Hurtowni BIG sp. z o.o. w maju 2014 r., rozpatrzenie reklamacji zgłoszonej przez
odbiorcę, ewidencję operacji gospodarczych z maja 2014 r. oraz analizę i ocenę szybkiej
płynności finansowej w Hurtowni BIG sp. z o.o. w latach 2012-2013 r. Wykonaj prace wynikające
z projektu realizacji prac.


Projekt realizacji prac powinien zawierać:
1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
2. Założenia wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.
3. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów, dotyczących funkcjonowania
Hurtowni BIG sp. z o.o. w maju 2014 r.
4. Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych w maju 2014 r. w programie
finansowo-księgowym.
5. Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi podstawę księgowania,
dotyczących zdarzeń gospodarczych w maju 2014 r. ujętych w tabeli dekretacyjnej.
6. Wykaz prac związanych z rozpatrzeniem reklamacji zgłoszonej przez odbiorcę.
7. Wykaz prac związanych z analizą i oceną szybkiej płynności finansowej w Hurtowni BIG
sp. z o.o. w latach 2012-2013.
8. Komplet sporządzonych i wydrukowanych z programu komputerowego dokumentów
(po jednym egzemplarzu), dotyczących zdarzeń gospodarczych z maja 2014 roku.
9. Sporządzoną w programie finansowo-księgowym ewidencję operacji gospodarczych na
kontach księgi głównej z maja 2014 r. wraz z wydrukowanym zestawieniem obrotów
i sald oraz dziennikiem księgowań.
10. Sporządzoną analizę i ocenę szybkiej płynności finansowej w Hurtowni BIG sp. z o.o.
w latach 2012-2013.

Do wykonania zadania wykorzystaj:
Dane identyfikacyjne Hurtowni BIG sp. z o.o. ………………………………………………….. Załącznik 1.
Dane identyfikacyjne odbiorcy ………………………………………………………………………. Załącznik 2.
Informacje dodatkowe dotyczące działalności Hurtowni BIG sp. z o.o. ………………… Załącznik 3.
Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.05.2014 r. (w zł) ……………………………. Załącznik 4.
Faktura wystawiona przez dostawcę towarów …………………………………………………. Załącznik 5.
Zgłoszenie reklamacyjne odbiorcy towarów …………………………………………………….. Załącznik 6.
Wybrane pozycje z bilansu z lat 2012-2013 (w zł) ……………………………………………. Załącznik 7.
Wykaz wybranych kont księgi głównej ……………………………………………………………. Załącznik 8.
Wykaz wybranych wskaźników ……………………………………………………………………… Załącznik 9.

Uwaga!
Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się komputer wyposażony w program finansowo
-księgowy oraz program do obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży.
W programie magazynowym i finansowo-księgowym wprowadzono dane identyfikacyjne
Hurtowni BIG sp. z o.o. oraz zakładowy plan kont.
Pracę z programem komputerowym rozpocznij od:
•wpisania swojego numeru PESEL pod pełną lub skróconą nazwą Hurtowni BIG
sp. z o.o.,
•założenia kartotek kontrahentów i towarów w programie magazynowym,
•wprowadzenia stanów początkowych do bilansu otwarcia w programie finansowo-księgowym.
Przy sporządzaniu dokumentów magazynowych nie należy korzystać z opcji
„automatycznie”.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut.

Załącznik 1.
Dane identyfikacyjne Hurtowni BIG sp. z o.o.
Hurtownia BIG sp. z o.o.
ul. Pucka 20, 81-036 Gdynia, województwo pomorskie
NIP: 586-19-99-479, Regon: 220962444
Numer konta bankowego: 35 1440 1026 6153 0310 0035 6206
Bank: NORBP O w Gdyni

Załącznik 2.
Dane identyfikacyjne odbiorcy
Sklep MARKSport sp. z o.o.
81-222 Gdynia, ul. Morska 121, województwo pomorskie
NIP: 583-30-12-490
Kierownik sklepu – Tomasz Sokół
Osobą upoważnioną do odbioru dokumentów i towarów z magazynu jest Ewelina Lis.

Załącznik 3.
Informacje dodatkowe dotyczące działalności Hurtowni BIG sp. z o.o.
•Ewidencja operacji gospodarczych prowadzona jest według zakładowego planu kont na kontach księgi głównej.
•Wycena i ewidencja towarów prowadzona jest według rzeczywistej ceny zakupu netto.
•Sprzedaż towarów jest opodatkowana podstawową stawką podatku VAT – 23%
•Hurtownia na sprzedaży towarów realizuje marżę handlową w wysokości 40% ceny zakupu netto (narzut).
•Odbiorcy regulują należności przelewem w terminie 30 dni.
•Osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów jest Anna Borowska, do odbioru i zatwierdzania Monika Pik (szef).
•Numeracja dokumentów jest prowadzona odrębnie dla każdego dowodu ze wskazaniem miesiąca i roku, np. 1/05/2014.

Załącznik 4.
Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.05.2014 r. (w zł)
Środki trwałe 110 000,00
Umorzenie środków trwałych 40 000,00
Kasa 5 000,00
Rachunek bieżący 35 000,00
Kapitał zakładowy 80 000,00
Kapitał zapasowy 30 000,00

Załącznik 7.
Wybrane pozycje z bilansu z lat 2012-2013 (w zł)


Załącznik 8.
Wykaz wybranych kont księgi głównej
Zespół 0
010 Środki trwałe
070 Umorzenie środków trwałych
Zespół 1
100 Kasa
131 Rachunek bieżący
138 Kredyty bankowe
Zespół 2
201 Rozrachunki z odbiorcami
210 Rozrachunki z dostawcami
223 VAT naliczony
224 VAT należny
Zespół 3
300 Rozliczenie zakupu towarów
330 Towary
Zespół 4
400 Amortyzacja
401 Zużycie materiałów i energii
402 Usługi obce
409 Pozostałe koszty rodzajowe
Zespół 7
730 Przychody ze sprzedaży towarów
731 Wartość sprzedanych towarów według cen zakupu
760 Pozostałe przychody operacyjne
761 Pozostałe koszty operacyjne
Zespół 8
801 Kapitał zakładowy
802 Kapitał zapasowy

Przykładowa dekretacja i analiza do zadania 2.


5. Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi podstawę księgowania, dotyczących zdarzeń gospodarczych w maju 2014 r. ujętych w tabeli dekretacyjnej.

Lp.
Data
Dowód
Treść operacji
Kwota
Numer konta
Wn
Ma
1.
5.05.2014
FZ 18/05/2014
Zakupiono towary w ADAS
sp. z o.o.
      a)      wartość netto
      b)      podatek VAT naliczony
      c)       wartość brutto
2 868,00
659,64
3 527,64
300
223
210
2.
5.05.2014
PZ 1/05/2014
Przyjęto do magazynu towary po rzeczywistej cenie zakupu
2868,00
330
300
3.
16.05.2014
FS 1/05/2014
Sprzedano dla Sklepu RTV-AGD towary
      a)      wartość netto
piłka (roz. 4) 10 szt. x 65,80 = 658,-
piłka (roz. 5) 14 szt.x 81,20 = 1136,80
      b)      podatek VAT należny
      c)       wartość brutto
1 794,80
412,80
2 207,60

201
730
224
4.
16.05.2014
WZ 1/05/2014
Wydano z magazynu sprzedane towary po rzeczywistej cenie zakupu
piłka (roz. 4) 10 szt. x 47,- = 470,-
piłka (roz. 5) 14 szt. x 58,- = 812,-
1 282,00
731
330
5.
20.05.2014
KFS 1/05/2014
Skorygowano sprzedaż po uznanej reklamacji
a)      zmniejszenie wartości netto
b)     zmniejszenie podatku VAT należnego
c)      zmniejszenie wartości brutto
– 131,60
– 30,27
– 161,87
201
730
224
6.
20.05.2014
PZ 2/05/2014
Przyjęto do magazynu reklamowany telewizor po rzeczywistej cenie zakupu
– 94,00
731
330Analiza bieżącej płynności finansowej w latach 2012-2013

wybrane pozycje do analizy2012


Wskaźnik szybkiej płynności finansowej w roku 2012 wyniósł 1, co oznacza, że płynne aktywa obrotowe pokrywały w 100% zobowiązania bieżące.

 2013


Wskaźnik szybkiej płynności finansowej w roku 2013 wyniósł 0,74, co oznacza, że płynne aktywa obrotowe pokrywały w 74% zobowiązania bieżące.

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej w roku 2012 był na optymalnym poziomie (1 lub 100%), co oznacza, że płynne aktywa obrotowe w całości gwarantowały spłatę zobowiązań bieżących. 
Zaś w roku 2013 wskaźnik ten  kształtował się na poziomie 74% – jest to zjawisko niekorzystne, ponieważ płynne aktywa obrotowe nie gwarantują spłaty zobowiązań bieżących.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments