Egzamin “stary” – czerwiec 2013 – zadanie 1 + przykładowe rozwiązanie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
czerwiec 2013 – zadanie 1

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowe rozwiązanie zadania 1.

1| Tytuł egzaminacyjny pracy
Projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa Produkcyjnego AVA sp. z o.o. w maju 2013 r., sporządzenie tabeli amortyzacyjnej dla wybranego środka trwałego za rok 2013 r., ewidencję operacji gospodarczych z maja 2013 r. oraz analizę i ocenę rotacji zapasów (w dniach) w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym AVA sp. z o.o.  w latach 2011-2013 oraz wykonanie prac wynikających z opracowanego projektu .
 
2| Założenia wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji
>dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa produkcyjnego AVA sp. z o.o.
Przedsiębiorstwa produkcyjnego AVA sp. z o.o.
80-432 Gdańsk, ul. Bursztynowa 20, województwo: pomorskie
NIP: 584-02-03-239, REGON 220383338
Nr kota bankowego: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Bank: PEKAO IV O. w Gdańsku
>dane identyfikacyjne odbiorcy
Hurtowania Kosmetyków EKO sp. z o.o.
80-861 Gdańsk, ul. Heweliusza 30, województwo: pomorskie
NIP: 593-03-00-816
Osobą upoważnioną do odbioru faktury VAT i wyrobów gotowych z magazynu jest Monika Jarosz 

>dane identyfikacyjne dostawcy
Hurtownia Półproduktów Kosmetycznych ANNA sp. z o.o. 
80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 69 
NIP: 768-16-62-555 
Nr konta bankowego: 21 1240 1111 0010 0712 4142 
Bank: Pekao I O. w Gdańsku 
Osobą upoważnioną do wystawienia faktury VAT jest Iga Czaskowska

>ewidencja operacji gospodarczych prowadzona jest według zakładowego planu kont na kontach księgi głównej i kontach księgi pomocniczej

 

>wykaz kont księgi głównej
010 Środki trwałe
071 Umorzenie  środków trwałych
100 Kasa
131 Rachunek bieżący
138 Kredyty bankowe
201 Rozrachunki z odbiorcami
210 Rozrachunki z dostawcami
223 VAT naliczony
224 VAT należny
300 Rozliczenie zakupu materiałów
310 Materiały
501 Koszty działalności podstawowej
550 Koszty ogólnego zarządu
601 Wyroby gotowe
701 Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych
711 Koszt sprzedanych wyrobów gotowych
750 Przychody finansowe
755 Koszty finansowe
801 Kapitał zakładowy
802 Kapitał zapasowy 

 

>stany początkowe kont księgi głównej na dzień 1.05.2013 r.
010 Środki trwałe
50 000,00
501 Koszty działalności podstawowej
306,00
071 Umorzenie środków trwałych
3 500,00
801 Kapitał zakładowy
50 000,00
100 Kasa
3 200,00
802 Kapitał zapasowy
1 000,00
131 Rachunek bieżący
6 500,00
138 Kredyty bankowe
5 506,00

>wybrane pozycje z bilansu i rachunku zysków i strat z lat 2011-2012 niezbędne do przeprowadzenia analizy gospodarowania zapasami
wyszczególnienie
Stany kont na dzień
01.01.2011 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
Zapasy
2 000,00
2 100,00
1 900,00
Przychody za sprzedaży
—-
25 000,00
20 000,00

>informacje niezbędne do sporządzenia tabeli amortyzacyjnej za rok 2013 dla wybranego środka trwałego
Amortyzacja zgodnie z prawem podatkowym, naliczenie amortyzacji od następnego miesiąca po miesiącu przyjęcia
Nazwa środka trwałego: samochód osobowy
Numer inwentarzowy: 1/2013
Data przyjęcia do użytkowania: 29.04.2013 r.
Wartość początkowa: 42 000,00
Metoda amortyzacji: liniowa
Miejsce użytkowania: administracja
Stawka amortyzacji: 20%
Symbol KŚT: 741
>Ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole 5, układ funkcjonalny
>Ewidencja materiałów prowadzona jest według rzeczywistych cen zakupu (cena  kartotekowa  – narzut 0%)
>Ewidencja wyrobów gotowych prowadzona według rzeczywistych kosztów wytworzenia
>Obiorcy płacą należności przelewem w terminie 21 dni
.Sprzedaż wyrobów gotowych opodatkowana jest podstawową stawką podatku VAT – 23%
>Przedsiębiorstwo na sprzedaży wyrobów gotowych realizuje zysk w wysokości 40% jednostkowego kosztu wytworzenia
>Osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów jest Anna Kowalska, do odbioru i zatwierdzania Izabela Nowak
>Numeracja dokumentów prowadzona jest odrębnie dla każdego dowodu ze wskazaniem miesiąca i roku np. 1/05/2013
 
3| Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa Produkcyjnego AVA sp. z o.o. w maju 2013 r.
– założenie kartotek kontrahentów
– założenie kartotek materiałów i wyrobów gotowych
– sporządzenie i wydrukowanie dowodu przyjęcia zewnętrznego (PZ)
– sporządzenie i wydrukowanie dowodu wydania  wewnętrznego (RW)
– sporządzenie i wydrukowanie dowodu przyjęcia wewnętrznego (PW)
– sporządzenie i wydrukowanie faktury sprzedaży
– sporządzenie i wydrukowanie wydania zewnętrznego (WZ)
– sporządzenie i wydrukowanie polecenia księgowania dotyczącego amortyzacji środka trwałego
 
4| Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych w maju 2013 r. w programie finansowo- księgowym
– założenie kont ksiąg pomocniczych do kont „Rozrachunki z dostawcami” i „Rozrachunki z odbiorcami” (oddzielna analityka)
– otwarcie kont księgi głównej stanami początkowymi na dzień 1.05.2013 r.
– sprawdzenie dowodów księgowych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
– zadekretowanie dowodów księgowych i uporządkowanie ich chronologicznie
– sformułowanie treści operacji gospodarczych
– zaksięgowanie operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym i wydrukowanie dziennika księgowań oraz zestawienia obrotów i sald księgi głównej i pomocniczej
 
5| Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi podstawę księgowania, dotyczących zdarzeń gospodarczych w maju 2013 r. ujętych w tabeli dekretacyjnej.
Lp.
Data
Dowód księgowy
Treść operacji gospodarczej
Wartość
Dekretacja
Wn
Ma
1.
6.05.2013
FV 16/05/2013
Zakupiono materiały:
a) wartość netto
b) podatek VAT – naliczony
c) wartość brutto
690,00
158,70
848,70
300
223
210-00001
2.
6.05.2013
PZ 1/05/2013
Przyjęto do magazynu zakupione materiały po rzeczywistej cennie zakupu
690,00
310
300
3.
10.05.2013
RW 1/05/2013
Wydano do produkcji 3kg masła kakaowego wg rzeczywistej ceny zakupu (3kg x 138,-)
414,00
501
310
4.
20.05.2013
PW 1/05/2013
Przyjęto z produkcji do magazynu WG po rzeczywistym koszcie wytworzenia
a) żel pod prysznic 120 szt. x 3,50/szt.= 420,-
b) balsam do ciała 75 szt. x 4,00/szt.= 300,-
720,00
601
501
5.
22.05.2013
FS 1/05/2013
Sprzedano WG
a) wartość netto
(żel pod prysznic 20szt. x 4,90
balsam do ciała 15szt. x 5,60)
b) podatek VAT 23%
c) wartość brutto
182,00
41,86
223,86

201-00001
701
224
6.
22.05.2013
WZ 1/05/2013
Wydano sprzedane WG po rzeczywistym koszcie wytworzenia
(20szt. x 3,50 + 15szt. x 4,00)
130,00
711
601
7.
31.05.2013
PK 1/05/2013
Amortyzacja środka trwałego
700,00
550
071
6| Wykaz prac związanych ze sporządzeniem tabeli amortyzacyjnej dla wybranego środka trwałego za rok 2013.
-Ustalenie stawki amortyzacji.
-Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.
-Obliczenie umorzenia rocznego.
-Obliczenie umorzenia miesięcznego.
-Ustalenie wartości środka trwałego na koniec roku.
 
7| Wykaz prac związanych z analizą i oceną rotacji zapasów (w dniach) w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym AVA sp. z o.o. w latach 2011-2012.
– dobór wskaźnika do przeprowadzenia analizy rotacji zapasów w dniach
– obliczenie wskaźników rotacji zapasów w dniach za lata 2011-2012
– interpretacja ekonomiczna obliczonych wskaźników
– porównanie wskaźników w czasie
– ocena gospodarowania zapasami w latach 2011-2012
 
8| Komplet sporządzonych i wydrukowanych z programu komputerowego dokumentów  dotyczących zdarzeń gospodarczych z maja 2013 r.
– dokumenty w załączeniu
9| Sporządzona tabela amortyzacyjna dla wybranego środka trwałego za rok 2013

– dokument w złączeniu

 

 

10| Sporządzona w programie finansowo-księgowym ewidencja operacji gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych z maja 2013 r. wraz z wydrukowanym dokumentem PK – Poleceniem księgowania do zaksięgowania kosztu zużycia wybranego środka trwałego oraz z wydrukowanym zestawieniem obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych i dziennikiem księgowań
– dokumenty w załączeniu

 

11| Analiza i ocena rotacji zapasów w dniach w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym AVA sp. z o.o. w latach 2011-2012
 
 
rok 2011

 

W 2011 roku wskaźnik rotacji zapasów wynosił 30 dni, co oznacza, ze przedsiębiorstwo utrzymuje zapasy w magazynie przez 30 dni.
 

rok 2012

W 2012 roku wskaźnik rotacji zapasów wynosił 37 dni, co oznacza, ze przedsiębiorstwo utrzymuje zapasy w magazynie przez 37 dni.
 
W roku 2012 w stosunku do 2011 r. wskaźnik rotacji zapasów w daniach zwiększył się o 7 dni.

 

Cykl rotacji zapasów wzrósł o 7 dni, jest to zjawisko nie korzystne dla jednostki, ponieważ  utrzymują   zapasy w magazynie na zbyt dużym poziomie. Świadczy to o pogorszeniu wykorzystania zapasów i o pogorszeniu efektywności gospodarowania zapasami.

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments