Egzamin pisemny A.65/AU.65 – czerwiec 2021 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.65/AU.65 – czerwiec 2021 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

Przedsiębiorca zawarł umowę o dzieło na kwotę 2 500,00 zł z Michałem Kotem, który jest jednocześnie zatrudniony u niego na podstawie umowy o pracę. Na podstawie fragmentu rachunku do umowy o dzieło oblicz kwotę do wypłaty dla Michała Kota.

 
 
 
 

W dniu 30 kwietnia 2021 r. podatnik złożył w urzędzie skarbowym PIT-37 za rok 2020. W rozliczeniu wykazał nadpłatę podatku dochodowego w kwocie 850,00 zł. Termin zwrotu przez urząd skarbowy nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych upłynie

 
 
 
 

Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku dochodowego przedsiębiorcy.

 
 
 
 

Podatek od gier jest podatkiem

 
 
 
 

Płatnik miał obowiązek przekazać każdemu pracownikowi informację PIT-11 za rok 2020 najpóźniej do

 
 
 
 

Dochód spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest opodatkowany

 
 
 
 

Korzystając z danych w tabeli, oblicz kwotę akcyzy, którą zapłaci przedsiębiorstwo sprzedając 30 000 litrów oleju napędowego.

 
 
 
 

Który dokument powinien znajdować się w części B akt osobowych pracownika?

 
 
 
 

Osobiste świadczenie pracy, odpłatność pracy, podporządkowanie pracodawcy i wykonywanie pracy pod jego kierownictwem to cechy charakterystyczne dla umowy

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo podpisało z osobą fizyczną, niebędącą jej pracownikiem, umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, ustalając wynagrodzenie w wysokości 5 000,00 zł brutto. Wykonawca dzieła nie wniósł o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym. Ile wyniesie kwota do wypłaty z tytułu wykonania dzieła?

 
 
 
 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zatrudniła na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem brutto 4 200,00 zł swojego brata (40 lat), który nie pozostaje z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym. Przedsiębiorca nie korzysta z preferencyjnych składek ZUS. Wskaż, które składki powinien opłacać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorca z tytułu zawartej umowy o pracę.

 
 
 
 

Przedstawiony fragment formularza posiada symbol

 
 
 
 

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy wynagradzany w systemie akordowym przebywał w maju na urlopie wypoczynkowym przez 10 dni (80 godzin).

Na podstawie zamieszczonych danych ustal wynagrodzenie urlopowe pracownika.

 
 
 
 

Pracownik (lat 28) w 2020 roku uzyskał dochód w wysokości 6 500,00 zł, ponieważ świadczył pracę tylko przez dwa miesiące. Był to jedyny dochód jaki osiągnął w tym roku. Którą kwotę zmniejszającą podatek mógł uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT-37, obliczając należny podatek dochodowy za 2020 rok?

 
 
 
 

Na podstawie listy płac nr 1/05/2021 oblicz kwotę do wypłaty dla Alicji Drabik, przy założeniu, że pracownik nie przystąpił do PPK.

 
 
 
 

Jan Potocki niebędący przedsiębiorcą jest właścicielem nieruchomości, w skład której wchodzą grunty o powierzchni 1500 m2 oraz dom jednorodzinny o powierzchni całkowitej 400 m2. Na podstawie stawek zamieszczonych w tabeli ustal roczny podatek od nieruchomości do zapłaty przez Jana Potockiego.

 
 
 
 

Podatnik wystawił odbiorcy fakturę w styczniu 2021 r. Termin zapłaty podatku VAT upłynął z dniem 25 lutego 2021 r. Wskaż datę, która kończy okres przechowywania tej faktury na potrzeby podatku VAT.

 
 
 
 

Wskaż kod tytułu ubezpieczenia, jaki należy wpisać w formularzu ZUS ZZA w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia osoby, która nie ma ustalonego prawa do emerytury ani renty i przedłożyła orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

 
 
 
 

Na podstawie fragmentów rejestrów zakupu i sprzedaży VAT ustal kwotę podatku VAT do rozliczenia z urzędem skarbowym za maj 2021 roku.

 
 
 
 

Na podstawie danych w tabeli i fragmentu kalendarza ustal datę rozwiązania za wypowiedzeniem umowy pracę, jeżeli wiadomo, że była to jedyna umowa zawarta z tym pracodawcą.

 
 
 
 

Podatnik w dniu 10 maja 2021 r. zapłacił podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2 800,00 zł, którego termin płatności upłynął 20 kwietnia 2021 r. Ile wyniosą odsetki za zwłokę w zapłacie podatku?

 
 
 
 

Przedsiębiorca zawarł ze zleceniobiorcą (lat 32) umowę zlecenia, na kwotę brutto w wysokości 1 800,00 zł (50 godzin po 36,00 zł/godzinę). Dla zleceniobiorcy umowa ta stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Ile wyniesie łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez zleceniobiorcę, jeżeli nie wyraził on zgody na objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym?

 
 
 
 

Fragment przedstawionego dokument to

 
 
 
 

Przedsiębiorca sprzedał środek trwały, który został całkowicie zamortyzowany. W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy zaewidencjonować kwotę netto z faktury za sprzedany środek trwały?

 
 
 
 

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzymał za bieżący miesiąc wynagrodzenie brutto złożone z następujących składników:

  • płaca zasadnicza 2 800,00 zł,
  • premia regulaminowa 200,00 zł,
  • zasiłek chorobowy 540,00 zł.

Pracodawca, sporządzając za bieżący miesiąc ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach za pracownika, w polach 04, 05 i 06 powinien wpisać kwotę

 
 
 
 

Celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest

 
 
 
 

Na podstawie informacji zawartych w tabeli oblicz kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 r., jeżeli spółka zatrudnia 60 pracowników na pełne etaty, w tym 10 pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach.

 
 
 
 

Przedsiębiorca, który jest płatnikiem świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacił na koniec miesiąca swojemu pracownikowi zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w łącznej kwocie 3 702,00 zł. Kwota wypłaconego zasiłku powinna zostać wykazana w deklaracji ZUS DRA w bloku

 
 
 
 

Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczający się z tytułu podatku dochodowego na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, złoży w urzędzie skarbowym roczne zeznanie podatkowe

 
 
 
 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabelach oblicz łączną kwotę podatku od przychodów ewidencjonowanych za maj 2021 roku, którą należy wpłacić do urzędu skarbowego, wiedząc, że przedsiębiorca opłaca za siebie co miesiąc tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

 
 
 
 

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wynagrodzenie brutto za maj pracownika zatrudnionego w systemie czasowo-prowizyjnym. Wartość zrealizowanych transakcji sprzedaży w maju wyniosła 20 000,00 zł.

 
 
 
 

Osoba fizyczna rozpoczęła działalność gospodarczą w styczniu 2021 r. i wybrała opodatkowanie podatkiem liniowym. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz zaliczkę na podatek dochodowy za styczeń, wiedząc, że składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy za styczeń zostały naliczone i zapłacone w lutym 2021 r.

 
 
 
 

Zakład pracy wypłacił pracownikowi przebywającemu przez cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim wynagrodzenie za czas choroby w kwocie 2 100,00 zł oraz zasiłek chorobowy w wysokości 900,00 zł. Oblicz składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconą do ZUS za pracownika.

 

 
 
 
 

Jaki procent podstawy naliczenia odpisu na ZFŚS obowiązuje przy tworzeniu odpisu na każdego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze?

 
 
 
 

Andrzej Nowak ukończył 4-letnie technikum i dwuletnią szkołę policealną. Po ukończeniu szkoły policealnej podjął pierwszą pracę. Jaki okres zostanie wliczony do podstawy wymiaru urlopu tego pracownika z tytułu ukończonych szkół?

 
 
 
 

Przedsiębiorca od 21 maja zatrudnił na podstawie umowy o pracę Daniela Sowę na pełny etat z miesięcznym wynagrodzeniem brutto 4 400,00 zł. Wymiar czasu pracy w maju wynosił 176 godzin. Ustal podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nowo zatrudnionego pracownika, wiedząc, że przepracował w maju 56 godzin.

 

 
 
 
 

W spółce jawnej wspólnikami są Paweł z udziałem 60% i Piotr z udziałem 40%. Za rok obrotowy 2020 spółka wykazała przychód w wysokości 50 000,00 zł i koszty uzyskania przychodu w wysokości 30 000,00 zł. Sporządzony w spółce remanent na dzień 1 styczna 2020 r. wyniósł 10 000,00 zł, a na dzień 31 grudnia 2020 r. 5 000,00 zł. Ustal dochód każdego ze wspólników za rok podatkowy 2020.

 
 
 
 

Pracownik zatrudniony od 5 miesięcy na podstawie umowy o pracę na pełny etat otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 3 150,00 zł. Od 12 do 14 kwietnia br. przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu grypy. Oblicz wynagrodzenie brutto pracownika za przepracowaną część miesiąca.

 
 
 
 

Pracodawca zatrudnił od 19 kwietnia 2021 r. 43-letniego pracownika na podstawie umowy o pracę na pełny etat z wynagrodzeniem brutto 4 200,00 zł. Wymiar czasu pracy w kwietniu wynosił 168 godzin. Pracownik przepracował w kwietniu 10 dni po 8 godzin. Ustal kwotę łącznej składki na Fundusz Pracy (1%) i Fundusz Solidarnościowy (1,45%) do zapłaty za kwiecień za nowo zatrudnionego pracownika.

 
 
 
 

Na podstawie wybranych danych z listy płac oblicz należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą należy wpłacić na rachunek bankowy urzędu skarbowego za maj 2021 r.

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments