Egzamin pisemny A.35/AU.35 – styczeń 2021 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35/AU.35 – styczeń 2021 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

Zgodnie z Kodeksem pracy tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać, w przyjętym okresie rozliczeniowym, przeciętnie

 
 
 
 

Wskaźnik efektywności wynagrodzeń wynosi 6, co oznacza, że

 
 
 
 

Jeśli na poszczególnych szczeblach kanału dystrybucji określonego towaru występuje niewielka liczba podmiotów odpowiedzialnych za jego dystrybucję, to jest to kanał

 
 
 
 

Zadaniem banku komercyjnego jest między innymi

 
 
 
 

Do produkcji 1 litra dżemu truskawkowego zużywa się, zgodnie z normą, 0,8 kg truskawek i 0,4 kg cukru. Ile kilogramów truskawek i cukru potrzeba do wyprodukowania 600 litrów dżemu truskawkowego?

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac nr 1/12/2020 ustal   podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 
 
 
 

Z wynagrodzenia za pracę pracodawca może bez zgody pracownika potrącić

 
 
 
 

Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych wspólników w spółce

 
 
 
 

Świadectwo pracy powinno zawierać między innymi informację

 
 
 
 

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży owoców i warzyw, opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W styczniu z tytułu prowadzonej działalności jego przychody po odliczeniach wyniosły 50 000,00 zł. Oblicz kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 
 
 
 

Którego elementu brakuje w umowie o pracę, aby spełniała wymogi formalne określone w Kodeksie pracy?

 
 
 
 

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3 500,00 zł brutto oraz prowizja w wysokości 3% od wartości sprzedaży zawartych umów. W bieżącym miesiącu pracownik podpisał 6 umów na łączną kwotę 6 000,00 zł. Jego wynagrodzenie brutto za bieżący miesiąc wyniesie

 
 
 
 

Która strategia cenowa została opisana we fragmencie zamieszczonym w ramce?

 
 
 
 

Mikrootoczenie przedsiębiorstwa to otoczenie

 
 
 
 

Hurtownia zakupiła towar po cenie netto 30,00 zł/szt. Oblicz wartość brutto za sprzedane 100 sztuk towarów, jeżeli marża hurtowa wynosi 40% ceny zakupu netto, a stawka podatku VAT 23%.

 
 
 
 

Pracownik, który jest wynagradzany w systemie akordu progresywnego, przepracował w miesiącu godziny zgodnie z obowiązującym go wymiarem czasu pracy i wykonał 3 800 sztuk wyrobów spełniających normę jakościową. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika.

 
 
 
 

Na podstawie dowodu Rw nr 1/12/2020 ustal łączną wartość rozchodu materiałów z magazynu.

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo planuje wyprodukować w miesiącu 2 000 sztuk wyrobów gotowych. Norma techniczna zużycia materiału na 1 sztukę wyrobu gotowego wynosi 0,7 kg. Zapas początkowy materiału wynosi 300 kg, a planowany zapas końcowy 250 kg. Ile kilogramów materiału należy zakupić, aby zrealizować miesięczny plan produkcji?

 
 
 
 

Wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczenia zdrowotnego należy dokonać na formularzu

 
 
 
 

Pismo, które wierzyciel kieruje do dłużnika w celu przypomnienia o nieuregulowanej należności w ustalonym terminie to

 
 
 
 

Pracownik, który jest absolwentem studiów licencjackich i przepracował 3 lata na podstawie umowy o pracę, zgodnie z Kodeksem pracy, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze rocznym

 
 
 
 

Maria Nowak nie ma ustalonego prawa do emerytury ani renty, a z tytułu zawartej umowy zlecenia podlega obowiązkowo wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wskaż kod tytułu ubezpieczenia, który przedsiębiorca wpisze na formularzu zgłoszeniowym do ZUS, wiedząc, że Maria Nowak przedłożyła mu orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

 
 
 
 

Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal podstawę naliczenia podatku dochodowego z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem.

 
 
 
 

Przedsiębiorca, który rozlicza się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej, ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym PIT-16A Deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego najpóźniej do

 
 
 
 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy zarejestrować

 
 
 
 

Które postępowanie przedsiębiorcy należy uznać za etyczne?

 
 
 
 

Podatnik może pomniejszyć wyliczoną kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych o wartość

 
 
 
 

Zapas odpowiadający bieżącym potrzebom w przedsiębiorstwie, utrzymywany w celu zaspokojenia zaplanowanego zużycia przy znanym czasie dostaw, to zapas

 
 
 
 

Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem brutto 4 500,00 zł. Stawka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67%. Wskaż, który fragment ZUS RCA Imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach został poprawnie wypełniony przez płatnika składek

 
 
 
 

Pierwszym etapem procesu planowania jest

 
 
 
 

Na wynagrodzenie brutto pracownika składa się

  • płaca zasadnicza 3 500,00 zł,
  • dodatek funkcyjny 400,00 zł,
  • premia motywacyjna 700,00 zł.

O ile zwiększy się wynagrodzenie brutto pracownika, jeżeli płaca zasadnicza wzrośnie o 10%?

 
 
 
 

Na podstawie danych z listy płac z 31.12.2020 r. oblicz kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy.

 
 
 
 

Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Który formularz ZUS powinien wypełnić, aby zgłosić siebie do tego ubezpieczenia?

 
 
 
 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal, w którym regionie przedsiębiorstwo DAMA osiągnęło najwyższą wartość sprzedaży w stosunku do planowanej wartości sprzedaży.

 
 
 
 

Farba używana do barwienia tkanin w przedsiębiorstwie produkującym kolorowe tkaniny jest zaliczana do

 
 
 
 

W czwartym kwartale 2020 r. przedsiębiorstwo otrzymało dostawy materiałów w następujących odstępach czasowych: 14 dni, 16 dni, 14 dni, 18 dni, 15 dni, 13 dni. Oblicz średni cykl dostaw metodą średniej arytmetycznej w IV kwartale 2020 r.

 
 
 
 

W celu ustalenia przeciętnej liczby dni potrzebnych przedsiębiorstwu na odnowienie zapasu materiałów w magazynie, należy obliczyć wskaźnik

 
 
 
 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wskaż przedsiębiorstwo o najwyższym udziale majątku trwałego w aktywach ogółem.

 
 
 
 

Miesięczny plan zaopatrzenia materiałowego dla działu produkcji to plan

 
 
 
 

Cena brutto za usługę wynosi 2 160,00 zł. Jaka będzie kwota podatku VAT, jeżeli usługa jest opodatkowana stawką VAT 8%?

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments