Egzamin pisemny A.65/AU.65 – czerwiec 2020 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.65/AU.65 – czerwiec 2020 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

Wskaż zestaw, który zawiera tylko podatki pośrednie.

 
 
 
 

Pracownik zatrudniony na pełny etat, który ukończył technikum i przepracował 1 rok, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze

 
 
 
 

Umowa o pracę na okres próbny może być zawarta maksymalnie na

 
 
 
 

Pracownik jest wynagradzany w systemie prowizyjnym. Na podstawie danych w tabelach oblicz jego wynagrodzenie brutto za maj 2020 r.

 
 
 
 

Bartosz Grosik ma 41 lat i jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia na kwotę brutto 1 800,00 zł. Zawarta umowa zlecenia stanowi dla niego jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych.
Łączna kwota składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy z tytułu tej umowy wynosi

 
 
 
 

Na podstawie fragmentu rachunku do umowy zlecenia oblicz podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 
 
 
 

Na podstawie danych zapisanych w tabeli ustal kwotę podatku VAT do rozliczenia z urzędem skarbowym za maj 2020 r.

 
 
 
 

Zgodnie z Kodeksem pracy pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami

 
 
 
 

Na podstawie przedstawionych w tabeli pozycji z listy płac ustal podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 
 
 
 

Jeżeli kwota należnego rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych wykazana w deklaracji PIT-37 za rok 2019 wynosi 5 786,00 zł, a suma zaliczek pobranych przez płatników w ciągu roku wynosi 7 199,00 zł, to

 
 
 
 

Informację VAT-UE o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach należy składać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej za okresy miesięczne w terminie najpóźniej do

 
 
 
 

W której części akt osobowych przechowuje się dokumenty dotyczące ponoszenia przez pracownika odpowiedzialności porządkowej?

 
 
 
 

Który plik ze struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego mikroprzedsiębiorca ma obowiązek przekazywać co miesiąc bez wezwania organu podatkowego?

 
 
 
 

Pracownik zatrudniony od 1 stycznia 2020 r. przepracował 5 miesięcy zgodnie z obowiązującym go wymiarem czasu pracy. W czerwcu z powodu choroby przebywał na 5-dniowym zwolnieniu lekarskim.
Na podstawie danych z tabeli ustal dzienną stawkę wynagrodzenia za czas choroby.

 
 
 
 

Na podstawie przedstawionych w tabeli danych z listy płac ustal podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 
 
 
 

Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT świadczącym usługi budowlane. Prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego przysługuje mu od zakupu

 
 
 
 

Wydatek związany ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, finansowanymi przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników, należy zaewidencjonować w Podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie

 
 
 
 

Przedstawiony fragment formularza posiada symbol

 
 
 
 

Do ubezpieczenia zdrowotnego w okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca zgłosi siebie na formularzu ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi

 
 
 
 

Który dokument powinien zawierać informację o numerze rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych?

 
 
 
 

Pracownik, który jest wynagradzany w systemie akordowym z premią, przepracował w miesiącu godziny zgodnie z obowiązującym go wymiarem czasu pracy. Wszystkie wyroby wykonał zgodnie z normą jakościową. Na podstawie danych z tabeli ustal wynagrodzenie brutto pracownika za przepracowany miesiąc.

 
 
 
 

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym finansuje

 
 
 
 

Osoby pozostające przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, między którymi przez cały ten czas istniała wspólność majątkowa, mogą złożyć wspólne zeznanie podatkowe na formularzu

 
 
 
 

Płatnik był zobowiązany wysłać do urzędu skarbowego informację PIT-11 za rok 2019 w wersji elektronicznej w terminie do

 
 
 
 

Na podstawie fragmentu rachunku do umowy o dzieło oblicz kwotę do wypłaty.

 
 
 
 

Pracownik ma prawo do urlopu okolicznościowego z okazji ślubu swojego dziecka w wymiarze

 
 
 
 

Osoba fizyczna zatrudniana po raz pierwszy na umowę o pracę powinna przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W związku z tym przyszły pracodawca ma obowiązek skierować ją na badania

 
 
 
 

Na podstawie kalendarza ustal wymiar czasu pracy w czerwcu.

 
 
 
 

Kto może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego?

 
 
 
 

Oblicz roczną kwotę podatku od nieruchomości należących do przedsiębiorcy na podstawie stawek podatku od nieruchomości i informacji zawartych w tabeli.

 
 
 
 

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Otrzymuje miesięczne wynagrodzenie netto w kwocie 5 000,00 zł. Na podstawie przepisów Kodeksu pracy ustal maksymalną kwotę potrącenia z tytułu należności alimentacyjnych, jakiego może dokonać pracodawca z wynagrodzenia pracownika, jeżeli nie ma potrąceń z innych tytułów?

 
 
 
 

Zgodnie z obowiązującym u pracodawcy regulaminem wynagradzania pracownik otrzymuje co miesiąc:

  • wynagrodzenie zasadnicze – 4 200,00 zł,
  • dodatek funkcyjny – 500,00 zł,
  • premię regulaminową – 5% wynagrodzenia zasadniczego.

Oblicz miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika.

 
 
 
 

Który podatek jest źródłem dochodów budżetu państwa?

 
 
 
 

W czerwcu bieżącego roku pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie za okres od 15.06 do 17.06 z tytułu opieki nad chorym dzieckiem urodzonym w 2010 r. Pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków. Który dokument, oprócz zwolnienia lekarskiego, jest wymagany do wypłaty zasiłku opiekuńczego dla pracownika?

 
 
 
 

Wskaż ubezpieczonego, który jest zwolniony ze składek na Fundusz Pracy.

 
 
 
 

Stałe miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego w systemie czasowym wynosi 3 000,00 zł. W marcu bieżącego roku pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby przez 5 dni. Była to jego pierwsza absencja chorobowa w tym roku. Oblicz wynagrodzenie brutto pracownika za przepracowaną część miesiąca.

 
 
 
 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal kwotę, którą należy wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-37 w części dotyczącej rozliczenia zobowiązania podatkowego.

 
 
 
 

Pracownik zatrudniony na pełnym etacie przebywał na zwolnieniu lekarskim od 4 do 8 maja 2020 r. Wskaż zestaw formularzy rozliczeniowych, który płatnik składek powinien złożyć za maj 2020 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 
 
 
 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych ograniczony obowiązek podatkowy ma osoba fizyczna, jeżeli

 
 
 
 

Ile wynosiła kwota zmniejszająca podatek dla Jana Kowalskiego (lat 30), którego podstawa obliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym za 2019 rok wynosiła 100 000,00 zł?

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments