Egzamin pisemny A.65 – styczeń 2018 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.65 – styczeń 2018 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

1. Magdalena Struś, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, urodziła dziecko i od 21.11.2017 r. nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego. Na podstawie informacji zawartych w tabeli ustal wysokość zasiłku macierzyńskiego za listopad 2017 r.

 
 
 
 

2. W dniu 3 listopada 2017 r. Krzysztof Stolarek kupił samochód od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w cenie równej wartości rynkowej 20 000,00 zł. Ustal kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych do zapłaty na konto urzędu skarbowego.

 
 
 
 

3. Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i opłaca składki ZUS wyłącznie za siebie. Na podstawie fragmentu kalendarza wskaż ostateczny termin, w jakim ma obowiązek wpłacić do ZUS składki za lipiec.

 
 
 
 

4. Na podstawie informacji zawartych w tabeli oblicz kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku dochodowego.

 
 
 
 

5. Pracownik zatrudniony w salonie samochodów otrzymuje wynagrodzenie w systemie czasowo-prowizyjnym. Na podstawie danych zapisanych w tabeli oblicz wynagrodzenie brutto pracownika, jeżeli w październiku przepracował 176 godzin zgodnie z obowiązującym go wymiarem czasu pracy i sprzedał dwa samochody o łącznej wartości brutto 200 000,00 zł.

 
 
 
 

6. Na podstawie danych zapisanych w tabeli ustal kwotę podatku VAT, którą przedsiębiorca powinien odprowadzić do urzędu skarbowego, przy założeniu, że sprzedał 100% zakupionego towaru i rozlicza się z podatku VAT w okresach miesięcznych.

 
 
 
 

7. Mariola Mercik (lat 27) od stycznia do listopada br. przebywała na zwolnieniach lekarskich łącznie przez 35 dni. Za okres od 6 do 10 listopada br. dostarczyła kolejne zwolnienie lekarskie z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą (angina, zalecona kuracja domowa). Oblicz wysokość zasiłku chorobowego brutto przysługującego pracownicy za listopad, jeżeli podstawa wymiaru świadczenia wynosi 6 000,00 zł.

 
 
 
 

8. Na podstawie informacji zawartych w tabeli ustal kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za październik 2017 roku według stawki 19%.

 
 
 
 

9. Na podstawie fragmentu listy płac nr 1/12/2017 ustal podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 
 
 
 

10. Właściciel firmy usługowej rozlicza się z urzędem skarbowym na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik zapłacił za siebie 10.02.2017 r. za styczeń składki na:

  • ubezpieczenia społeczne 812,61 zł,
  • Fundusz Pracy 62,67 zł,
  • ubezpieczenie zdrowotne 297,28 zł (w tym 7,75% – 255,99 zł).

Ile wynosi kwota zryczałtowanego podatku dochodowego, którą odprowadzi do urzędu skarbowego właściciel firmy usługowej za luty 2017 r.?

 
 
 
 

11. W części B akt osobowych pracodawca powinien przechowywać

 
 
 
 

12. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wynagrodzenia pracownika.

 
 
 
 

13. Przedsiębiorstwo zawarło umowę zlecenia z osobą fizyczną, ustalając wynagrodzenie w wysokości 2 300,00 zł brutto. Dla zleceniobiorcy zawarta umowa stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Ile wyniosą składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę, który nie wniósł o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym?

 
 
 
 

14. Czynny podatnik VAT, dokonujący sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z podatku VAT, zakupił samochód osobowy, który będzie wykorzystywany do celów służbowych i prywatnych, czyli do tzw. celów mieszanych. Proporcja bazowa ustalona dla 2017 roku wynosi 80%. Na podstawie faktury nr 48/12/2017 ustal kwotę podatku VAT naliczonego, którą podatnik może odliczyć od podatku VAT należnego.

 
 
 
 

15. Które zestawienie zawiera podatki zasilające tylko budżet państwa?

 
 
 
 

16. Na podstawie fragmentu kalendarza ustal ostateczny termin zapłaty pobranej od wynagrodzeń pracowników w lipcu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 
 
 
 

17. Karol Maj urodzony 04.03.1964 r. przedstawił zwolnienie lekarskie w okresie od 03.04.2017 r. do 27.04.2017 r. z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Pracownik przebywał już wcześniej na zwolnieniu lekarskim łącznie przez 10 dni od początku roku kalendarzowego. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje

 
 
 
 

18. Która umowa nie stanowi tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego?

 
 
 
 

19. Zgłoszenia rejestracyjnego w urzędzie skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług należy dokonać na formularzu

 
 
 
 

20. Przedsiębiorca zatrudnił na podstawie umowy o pracę Annę Głowacką, matkę czteroletniej Karoliny. Wskaż formularze zgłoszeniowe ZUS, na podstawie których pracodawca powinien zgłosić do ubezpieczeń Annę Głowacką oraz jej córkę do ubezpieczenia zdrowotnego.

 
 
 
 

21. Na podstawie danych z listy płac nr 12/12/2017 oblicz kwotę do wypłaty.

 
 
 
 

22. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, opodatkowana podatkiem liniowym, wybrała w roku 2017 uproszczoną formę dokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy, zawiadamiając o tym naczelnika urzędu skarbowego. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz, ile wyniesie zaliczka na podatek dochodowy za styczeń 2017 roku przed odjęciem składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru.

 
 
 
 

23. Na podstawie wybranych danych z listy płac ustal należną zaliczkę na podatek dochodowy.

 
 
 
 

24. Importer paliwa sprzedał w maju 2017 roku 50 000 litrów oleju napędowego. Jaką kwotę akcyzy zapłaci sprzedawca, jeżeli nie korzysta ze zwolnienia z akcyzy, a stawka akcyzy na 1 000 litrów wynosi 1 171,00 zł?

 
 
 
 

25. Na podstawie informacji zapisanych w tabeli oblicz wynagrodzenie brutto, jakie otrzyma za październik pracownik wynagradzany według systemu czasowego, jeżeli za pracę w godzinach nadliczbowych przyznano mu dodatek pieniężny.

 
 
 
 

26. Oblicz kwotę składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę od wynagrodzenia dla Adama Kowalskiego na podstawie danych zawartych w tabeli.

 
 
 
 

27. Przedsiębiorstwo, które jest zobowiązane do naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowało w 2017 roku przeciętną liczbę osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w normalnych warunkach pracy na poziomie 55 pracowników.

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz kwotę rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego dokonało przedsiębiorstwo, zaokrąglając wynik do pełnych złotych.

 
 
 
 

28. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wynagrodzenie brutto za październik 2017 roku pracownika produkcji zatrudnionego w systemie akordu progresywnego.

 
 
 
 

29. Przedsiębiorstwo zatrudnia 3 osoby. Na postawie informacji zawartych w tabeli oblicz łączną kwotę składki na Fundusz Pracy, jaką płatnik składek ma obowiązek naliczyć od wynagrodzeń zatrudnionych.

 
 
 
 

30. Na podstawie fragmentu ZUS RCA – Imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach oblicz kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą płatnik składek przekaże do ZUS.

 
 
 
 

31. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która 17 marca 2017 roku złożyła w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe CIT-8 informujące o wysokości dochodu osiągniętego w 2016 roku, ma obowiązek przechowywać to zeznanie

 
 
 
 

32. Na podstawie fragmentu rachunku do umowy zlecenia nr 1/2017 ustal kwotę zaliczki na podatek dochodowy, którą należy odprowadzić do urzędu skarbowego.

 
 
 
 

33. Na podstawie fragmentów deklaracji VAT-7 ustal kwotę podatku VAT do rozliczenia z urzędem skarbowym.

 
 
 
 

34. Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT jest podatkiem

 
 
 
 

35. Dla płatników składających deklaracje w formie elektronicznej termin przekazania do urzędu skarbowego PIT-11 Informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2017 upływa

 
 
 
 

36. Która forma opodatkowania uwzględnia przysługującą kwotę zmniejszającą podatek dochodowy?

 
 
 
 

37. Przedmiotem umowy o dzieło może być

 
 
 
 

38. Korzystając z danych zawartych w tabeli, ustal podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 
 
 
 

39. Przedsiębiorca, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, może odliczać

 
 
 
 

40. Krzysztof Królik rozlicza się z urzędem skarbowym z podatku VAT metodą kasową. W dniu 20 lutego 2017 r. złożył zamówienie w Hurtowni OMEGA sp. z o.o. na towar, który otrzymał 30 marca 2017 r. Zobowiązanie wynikające z faktury zakupu wystawionej 14 kwietnia 2017 r. uregulował 4 maja 2017 r. W którym okresie podatnik nabył prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego od dokonanej transakcji zakupu towarów?

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments