Egzamin pisemny A.65 – styczeń 2018 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.65 – styczeń 2018 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

1. Krzysztof Królik rozlicza się z urzędem skarbowym z podatku VAT metodą kasową. W dniu 20 lutego 2017 r. złożył zamówienie w Hurtowni OMEGA sp. z o.o. na towar, który otrzymał 30 marca 2017 r. Zobowiązanie wynikające z faktury zakupu wystawionej 14 kwietnia 2017 r. uregulował 4 maja 2017 r. W którym okresie podatnik nabył prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego od dokonanej transakcji zakupu towarów?

 
 
 
 

2. Zgłoszenia rejestracyjnego w urzędzie skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług należy dokonać na formularzu

 
 
 
 

3. Na podstawie fragmentu rachunku do umowy zlecenia nr 1/2017 ustal kwotę zaliczki na podatek dochodowy, którą należy odprowadzić do urzędu skarbowego.

 
 
 
 

4. Przedsiębiorstwo zawarło umowę zlecenia z osobą fizyczną, ustalając wynagrodzenie w wysokości 2 300,00 zł brutto. Dla zleceniobiorcy zawarta umowa stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Ile wyniosą składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę, który nie wniósł o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym?

 
 
 
 

5. W części B akt osobowych pracodawca powinien przechowywać

 
 
 
 

6. Przedsiębiorstwo zatrudnia 3 osoby. Na postawie informacji zawartych w tabeli oblicz łączną kwotę składki na Fundusz Pracy, jaką płatnik składek ma obowiązek naliczyć od wynagrodzeń zatrudnionych.

 
 
 
 

7. Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i opłaca składki ZUS wyłącznie za siebie. Na podstawie fragmentu kalendarza wskaż ostateczny termin, w jakim ma obowiązek wpłacić do ZUS składki za lipiec.

 
 
 
 

8. Na podstawie informacji zawartych w tabeli oblicz kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku dochodowego.

 
 
 
 

9. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która 17 marca 2017 roku złożyła w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe CIT-8 informujące o wysokości dochodu osiągniętego w 2016 roku, ma obowiązek przechowywać to zeznanie

 
 
 
 

10. Które zestawienie zawiera podatki zasilające tylko budżet państwa?

 
 
 
 

11. Korzystając z danych zawartych w tabeli, ustal podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 
 
 
 

12. Karol Maj urodzony 04.03.1964 r. przedstawił zwolnienie lekarskie w okresie od 03.04.2017 r. do 27.04.2017 r. z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Pracownik przebywał już wcześniej na zwolnieniu lekarskim łącznie przez 10 dni od początku roku kalendarzowego. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje

 
 
 
 

13. Która forma opodatkowania uwzględnia przysługującą kwotę zmniejszającą podatek dochodowy?

 
 
 
 

14. Na podstawie danych zapisanych w tabeli ustal kwotę podatku VAT, którą przedsiębiorca powinien odprowadzić do urzędu skarbowego, przy założeniu, że sprzedał 100% zakupionego towaru i rozlicza się z podatku VAT w okresach miesięcznych.

 
 
 
 

15. Przedmiotem umowy o dzieło może być

 
 
 
 

16. Na podstawie fragmentu listy płac nr 1/12/2017 ustal podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 
 
 
 

17. Na podstawie wybranych danych z listy płac ustal należną zaliczkę na podatek dochodowy.

 
 
 
 

18. Przedsiębiorstwo, które jest zobowiązane do naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowało w 2017 roku przeciętną liczbę osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w normalnych warunkach pracy na poziomie 55 pracowników.

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz kwotę rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego dokonało przedsiębiorstwo, zaokrąglając wynik do pełnych złotych.

 
 
 
 

19. Na podstawie informacji zapisanych w tabeli oblicz wynagrodzenie brutto, jakie otrzyma za październik pracownik wynagradzany według systemu czasowego, jeżeli za pracę w godzinach nadliczbowych przyznano mu dodatek pieniężny.

 
 
 
 

20. Na podstawie fragmentu kalendarza ustal ostateczny termin zapłaty pobranej od wynagrodzeń pracowników w lipcu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 
 
 
 

21. Na podstawie fragmentu ZUS RCA – Imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach oblicz kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą płatnik składek przekaże do ZUS.

 
 
 
 

22. Dla płatników składających deklaracje w formie elektronicznej termin przekazania do urzędu skarbowego PIT-11 Informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2017 upływa

 
 
 
 

23. Magdalena Struś, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, urodziła dziecko i od 21.11.2017 r. nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego. Na podstawie informacji zawartych w tabeli ustal wysokość zasiłku macierzyńskiego za listopad 2017 r.

 
 
 
 

24. Czynny podatnik VAT, dokonujący sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z podatku VAT, zakupił samochód osobowy, który będzie wykorzystywany do celów służbowych i prywatnych, czyli do tzw. celów mieszanych. Proporcja bazowa ustalona dla 2017 roku wynosi 80%. Na podstawie faktury nr 48/12/2017 ustal kwotę podatku VAT naliczonego, którą podatnik może odliczyć od podatku VAT należnego.

 
 
 
 

25. Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT jest podatkiem

 
 
 
 

26. Na podstawie fragmentów deklaracji VAT-7 ustal kwotę podatku VAT do rozliczenia z urzędem skarbowym.

 
 
 
 

27. Pracownik zatrudniony w salonie samochodów otrzymuje wynagrodzenie w systemie czasowo-prowizyjnym. Na podstawie danych zapisanych w tabeli oblicz wynagrodzenie brutto pracownika, jeżeli w październiku przepracował 176 godzin zgodnie z obowiązującym go wymiarem czasu pracy i sprzedał dwa samochody o łącznej wartości brutto 200 000,00 zł.

 
 
 
 

28. Przedsiębiorca, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, może odliczać

 
 
 
 

29. W dniu 3 listopada 2017 r. Krzysztof Stolarek kupił samochód od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w cenie równej wartości rynkowej 20 000,00 zł. Ustal kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych do zapłaty na konto urzędu skarbowego.

 
 
 
 

30. Na podstawie danych z listy płac nr 12/12/2017 oblicz kwotę do wypłaty.

 
 
 
 

31. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, opodatkowana podatkiem liniowym, wybrała w roku 2017 uproszczoną formę dokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy, zawiadamiając o tym naczelnika urzędu skarbowego. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz, ile wyniesie zaliczka na podatek dochodowy za styczeń 2017 roku przed odjęciem składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru.

 
 
 
 

32. Przedsiębiorca zatrudnił na podstawie umowy o pracę Annę Głowacką, matkę czteroletniej Karoliny. Wskaż formularze zgłoszeniowe ZUS, na podstawie których pracodawca powinien zgłosić do ubezpieczeń Annę Głowacką oraz jej córkę do ubezpieczenia zdrowotnego.

 
 
 
 

33. Importer paliwa sprzedał w maju 2017 roku 50 000 litrów oleju napędowego. Jaką kwotę akcyzy zapłaci sprzedawca, jeżeli nie korzysta ze zwolnienia z akcyzy, a stawka akcyzy na 1 000 litrów wynosi 1 171,00 zł?

 
 
 
 

34. Mariola Mercik (lat 27) od stycznia do listopada br. przebywała na zwolnieniach lekarskich łącznie przez 35 dni. Za okres od 6 do 10 listopada br. dostarczyła kolejne zwolnienie lekarskie z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą (angina, zalecona kuracja domowa). Oblicz wysokość zasiłku chorobowego brutto przysługującego pracownicy za listopad, jeżeli podstawa wymiaru świadczenia wynosi 6 000,00 zł.

 
 
 
 

35. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wynagrodzenia pracownika.

 
 
 
 

36. Oblicz kwotę składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę od wynagrodzenia dla Adama Kowalskiego na podstawie danych zawartych w tabeli.

 
 
 
 

37. Która umowa nie stanowi tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego?

 
 
 
 

38. Właściciel firmy usługowej rozlicza się z urzędem skarbowym na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik zapłacił za siebie 10.02.2017 r. za styczeń składki na:

  • ubezpieczenia społeczne 812,61 zł,
  • Fundusz Pracy 62,67 zł,
  • ubezpieczenie zdrowotne 297,28 zł (w tym 7,75% – 255,99 zł).

Ile wynosi kwota zryczałtowanego podatku dochodowego, którą odprowadzi do urzędu skarbowego właściciel firmy usługowej za luty 2017 r.?

 
 
 
 

39. Na podstawie informacji zawartych w tabeli ustal kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za październik 2017 roku według stawki 19%.

 
 
 
 

40. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wynagrodzenie brutto za październik 2017 roku pracownika produkcji zatrudnionego w systemie akordu progresywnego.

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments