Egzamin pisemny A.65 – czerwiec 2018 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.65 – czerwiec 2018 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

1. System wynagradzania, pozwalający pracownikom w ramach określonego limitu dokonywać wyboru spośród oferowanego dodatkowego pakietu świadczeń (benefitów), to

 
 
 
 

2. Na podstawie zamieszczonego fragmentu wskaż jaki to dokument.

 
 
 
 

3. Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczający się z tytułu podatku dochodowego na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, złoży w urzędzie skarbowym roczne zeznanie podatkowe

 
 
 
 

4. Kamil Nowak przebywał z powodu grypy w maju 2018 roku na zwolnieniu lekarskim przez 10 dni. Była to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz wynagrodzenie pracownika za czas choroby.

 
 
 
 

5. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje stałe wynagrodzenie netto w kwocie 3 200,00 zł. Pracownik ma zadłużenie alimentacyjne w wysokości 2 000,00 zł. Na podstawie przepisów Kodeksu pracy ustal maksymalną kwotę potrącenia z tytułu należności alimentacyjnych, jakiego może dokonać pracodawca z wynagrodzenia pracownika, jeżeli nie ma potrąceń z innych tytułów.

 
 
 
 

6. Na podstawie fragmentu zeznania podatkowego PIT-37 ustal kwotę podatku dochodowego do zapłaty do urzędu skarbowego.

 
 
 
 

7. Przedsiębiorca zawarł z własnym pracownikiem dodatkowo umowę zlecenia. Pracownik nie prowadzi działalności gospodarczej i nie przebywa na urlopie. W tej sytuacji pracodawca powinien pomniejszyć wynagrodzenie brutto z tytułu umowy zlecenia

 
 
 
 

8. Pracownik nabył prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 2 300,00 zł brutto. Pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków. Oblicz kwotę zasiłku do wypłaty przy założeniu, że pracownik nie złożył pracodawcy oświadczenia PIT-2, a stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 18%.

 
 
 
 

9. Na podstawie fragmentu imiennej listy płac nr 5/2018 oblicz wynagrodzenie netto.

 
 
 
 

10. Do grupy podatków bezpośrednich należą między innymi

 
 
 
 

11. Na podstawie fragmentu imiennej listy płac nr 1/05/2018 ustal podstawę opodatkowania.

 
 
 
 

12. Spółka zawarła umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich z osobą fizyczną, z którą nie łączy jej stosunek pracy, na kwotę brutto 9 000,00 zł. Ile wyniesie kwota do wypłaty dla wykonawcy dzieła, jeżeli koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%?

 
 
 
 

13. Pracownica mająca 54 lata przebywała w br. na zwolnieniu lekarskim z powodu anginy w okresach:

  • od 01 do 10 marca,
  • od 10 maja do 5 czerwca.

Od którego dnia przysługiwał jej zasiłek chorobowy?

 
 
 
 

14. Na podstawie fragmentu listy płac nr 5/2018 ustal kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą należy odprowadzić za pracownika do ZUS.

 
 
 
 

15. Korzystając z podsumowania księgi przychodów i rozchodów, oblicz podstawę opodatkowania wiedząc, że przedsiębiorca zapłacił za siebie składki:

  • na ubezpieczenia społeczne – łącznie 2 999,76 zł,
  • na ubezpieczenie zdrowotne, w tym do odliczenia od podatku – łącznie 1 023,96 zł

i w danym okresie nie zaliczał opłaconych za siebie składek na ubezpieczenia społeczne do kosztów w PKPiR.

 
 
 
 

16. Ile wyniesie łącznie składka na ubezpieczenie rentowe finansowana przez pracownika i pracodawcę od wynagrodzenia brutto wynoszącego 5 000,00 zł?

 
 
 
 

17. Którą informację spośród wymienionych należy dopisać w zamieszczonej umowie o pracę, aby umowa nie zawierała błędu formalnego?

 
 
 
 

18. W dniu 20 maja br. Marek Sowa zakupił mieszkanie na rynku wtórnym w cenie rynkowej 200 000,00 zł. Zgodnie z przepisami jako nabywca mieszkania jest zobowiązany do zapłaty według zasad ogólnych podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości

 
 
 
 

19. Zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem

 
 
 
 

20. Korzystając z danych w tabeli, oblicz kwotę składki zdrowotnej do odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

 
 
 
 

21. Zakład fotograficzny zatrudnia dwóch pracowników na umowę o pracę w systemie czasowym z premią. Każdy z pracowników otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie składające się z płacy zasadniczej w kwocie 2 500,00 zł oraz zmiennej premii obliczanej od wysokości wynagrodzenia zasadniczego według stawek określonych w tabeli. W bieżącym miesiącu pracownik A wykonał 400 sztuk odbitek zdjęć, a pracownik B 600 sztuk. Oblicz wynagrodzenia brutto pracowników A i B.

 
 
 
 

22. Istotną cechą charakterystyczną umowy o dzieło jest

 
 
 
 

23. Spółka MORS SA z siedzibą w Elblągu jest właścicielem gruntu o powierzchni 1 000 m2 oraz budynku produkcyjnego o powierzchni całkowitej 200 m2. Ile wyniósł podatek od nieruchomości za 2017 rok ustalony na podstawie stawek zamieszczonych w tabeli?

 
 
 
 

24. Którą deklarację podatkową należy złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej do dnia 31 stycznia następnego roku za poprzedni rok?

 
 
 
 

25. Pracownik zatrudniony w hurtowni w systemie czasowo-prowizyjnym otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2 800,00 zł oraz prowizję, która zależy od wysokości osiągniętego obrotu ze sprzedaży. W bieżącym miesiącu hurtownia osiągnęła obrót ze sprzedaży w wysokości 26 000,00 zł. Ile wynosi kwota wynagrodzenia brutto pracownika, jeżeli przepracował obowiązujący go czas pracy w porze dziennej?

 
 
 
 

26. W maju 2018 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2 800,00 zł, premię motywacyjną 200,00 zł oraz zasiłek opiekuńczy 500,00 zł. Ile wyniosą składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika?

 
 
 
 

27. Wysokość podatku dochodowego rozliczanego w formie karty podatkowej ustala w drodze decyzji właściwy naczelnik urzędu skarbowego na podstawie przepisów i złożonego przez przedsiębiorcę wniosku

 
 
 
 

28. Składka na Fundusz Pracy jest finansowana przez

 
 
 
 

29. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów koszty transportu zakupionych towarów, potwierdzone fakturą, należy zaksięgować w kolumnie

 
 
 
 

30. Nienazwana umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest odpłatne powierzenie sprawowania zarządu przedsiębiorstwem osobie fizycznej bądź innemu podmiotowi gospodarczemu, to

 
 
 
 

31. Jeżeli umowa sprzedaży telefonu za 3 000,00 zł podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, to obowiązek podatkowy ciąży

 
 
 
 

32. Oblicz łączną kwotę składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli podstawa ich wymiaru wynosi 3 100,00 zł.

 
 
 
 

33. Wskaż kod tytułu ubezpieczenia, jaki należy wpisać w formularzu ZUS ZUA w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę osoby, która decyzją ZUS ma przyznaną rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy i posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 
 
 
 

34. Na każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności pracodawca może powiększyć podstawowy odpis na ZFŚS o

 
 
 
 

35. Firma budowlana A jako główny wykonawca biurowca zleciła firmie budowlanej B wykonanie robót tynkarskich. Obie firmy są czynnymi podatnikami VAT. Na fakturze za wykonane prace firma B nie naliczy podatku VAT, gdyż to kupujący usługi jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT. Którą adnotację w związku z tym powinna umieścić na fakturze firma B?

 
 
 
 

36. Przedsiębiorstwo sprzedało na podstawie faktury 15 000 litrów oleju napędowego. Korzystając z danych w tabeli, oblicz kwotę akcyzy, jaką zawierała faktura za sprzedany olej napędowy.

 
 
 
 

37. Pracownik wynagradzany w systemie akordu prostego, w bieżącym miesiącu przepracował godziny zgodnie z obowiązującą go normą czasu pracy i wykonał 3 300 sztuk osłonek, z czego tylko 3 200 sztuk spełniało normę jakościową. Stawka za godzinę pracy wynosi 16,00 zł, a norma wyrobu wynosi 20 sztuk osłonek na godzinę. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto pracownika za bieżący miesiąc?

 
 
 
 

38. Deklarację podatkową PIT-36 za rok 2017 złożoną w urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia 2018 roku należy przechowywać, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, do końca

 
 
 
 

39. Od stycznia do czerwca 2018 roku pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę osiągnął łącznie wynagrodzenie brutto w kwocie odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. Pracodawca jako płatnik w pozostałych miesiącach roku kalendarzowego powinien naliczać od wynagrodzenia pracownika i przekazywać do ZUS składki tylko na ubezpieczenie

 
 
 
 

40. Od wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby pracodawca ma obowiązek naliczyć

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40
 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments