Egzamin pisemny A.65 – czerwiec 2018 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.65 – czerwiec 2018 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

1. W dniu 20 maja br. Marek Sowa zakupił mieszkanie na rynku wtórnym w cenie rynkowej 200 000,00 zł. Zgodnie z przepisami jako nabywca mieszkania jest zobowiązany do zapłaty według zasad ogólnych podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości

 
 
 
 

2. Na podstawie fragmentu imiennej listy płac nr 5/2018 oblicz wynagrodzenie netto.

 
 
 
 

3. Istotną cechą charakterystyczną umowy o dzieło jest

 
 
 
 

4. Którą informację spośród wymienionych należy dopisać w zamieszczonej umowie o pracę, aby umowa nie zawierała błędu formalnego?

 
 
 
 

5. W maju 2018 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2 800,00 zł, premię motywacyjną 200,00 zł oraz zasiłek opiekuńczy 500,00 zł. Ile wyniosą składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika?

 
 
 
 

6. Kamil Nowak przebywał z powodu grypy w maju 2018 roku na zwolnieniu lekarskim przez 10 dni. Była to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz wynagrodzenie pracownika za czas choroby.

 
 
 
 

7. Ile wyniesie łącznie składka na ubezpieczenie rentowe finansowana przez pracownika i pracodawcę od wynagrodzenia brutto wynoszącego 5 000,00 zł?

 
 
 
 

8. Na podstawie zamieszczonego fragmentu wskaż jaki to dokument.

 
 
 
 

9. Korzystając z danych w tabeli, oblicz kwotę składki zdrowotnej do odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

 
 
 
 

10. Pracownik nabył prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 2 300,00 zł brutto. Pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków. Oblicz kwotę zasiłku do wypłaty przy założeniu, że pracownik nie złożył pracodawcy oświadczenia PIT-2, a stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 18%.

 
 
 
 

11. System wynagradzania, pozwalający pracownikom w ramach określonego limitu dokonywać wyboru spośród oferowanego dodatkowego pakietu świadczeń (benefitów), to

 
 
 
 

12. Przedsiębiorca zawarł z własnym pracownikiem dodatkowo umowę zlecenia. Pracownik nie prowadzi działalności gospodarczej i nie przebywa na urlopie. W tej sytuacji pracodawca powinien pomniejszyć wynagrodzenie brutto z tytułu umowy zlecenia

 
 
 
 

13. Składka na Fundusz Pracy jest finansowana przez

 
 
 
 

14. Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczający się z tytułu podatku dochodowego na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, złoży w urzędzie skarbowym roczne zeznanie podatkowe

 
 
 
 

15. Pracownica mająca 54 lata przebywała w br. na zwolnieniu lekarskim z powodu anginy w okresach:

  • od 01 do 10 marca,
  • od 10 maja do 5 czerwca.

Od którego dnia przysługiwał jej zasiłek chorobowy?

 
 
 
 

16. Firma budowlana A jako główny wykonawca biurowca zleciła firmie budowlanej B wykonanie robót tynkarskich. Obie firmy są czynnymi podatnikami VAT. Na fakturze za wykonane prace firma B nie naliczy podatku VAT, gdyż to kupujący usługi jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT. Którą adnotację w związku z tym powinna umieścić na fakturze firma B?

 
 
 
 

17. Spółka MORS SA z siedzibą w Elblągu jest właścicielem gruntu o powierzchni 1 000 m2 oraz budynku produkcyjnego o powierzchni całkowitej 200 m2. Ile wyniósł podatek od nieruchomości za 2017 rok ustalony na podstawie stawek zamieszczonych w tabeli?

 
 
 
 

18. Od stycznia do czerwca 2018 roku pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę osiągnął łącznie wynagrodzenie brutto w kwocie odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. Pracodawca jako płatnik w pozostałych miesiącach roku kalendarzowego powinien naliczać od wynagrodzenia pracownika i przekazywać do ZUS składki tylko na ubezpieczenie

 
 
 
 

19. Na podstawie fragmentu listy płac nr 5/2018 ustal kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą należy odprowadzić za pracownika do ZUS.

 
 
 
 

20. Na podstawie fragmentu zeznania podatkowego PIT-37 ustal kwotę podatku dochodowego do zapłaty do urzędu skarbowego.

 
 
 
 

21. Nienazwana umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest odpłatne powierzenie sprawowania zarządu przedsiębiorstwem osobie fizycznej bądź innemu podmiotowi gospodarczemu, to

 
 
 
 

22. Na podstawie fragmentu imiennej listy płac nr 1/05/2018 ustal podstawę opodatkowania.

 
 
 
 

23. Którą deklarację podatkową należy złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej do dnia 31 stycznia następnego roku za poprzedni rok?

 
 
 
 

24. Przedsiębiorstwo sprzedało na podstawie faktury 15 000 litrów oleju napędowego. Korzystając z danych w tabeli, oblicz kwotę akcyzy, jaką zawierała faktura za sprzedany olej napędowy.

 
 
 
 

25. Zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem

 
 
 
 

26. Pracownik zatrudniony w hurtowni w systemie czasowo-prowizyjnym otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2 800,00 zł oraz prowizję, która zależy od wysokości osiągniętego obrotu ze sprzedaży. W bieżącym miesiącu hurtownia osiągnęła obrót ze sprzedaży w wysokości 26 000,00 zł. Ile wynosi kwota wynagrodzenia brutto pracownika, jeżeli przepracował obowiązujący go czas pracy w porze dziennej?

 
 
 
 

27. Na każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności pracodawca może powiększyć podstawowy odpis na ZFŚS o

 
 
 
 

28. Wysokość podatku dochodowego rozliczanego w formie karty podatkowej ustala w drodze decyzji właściwy naczelnik urzędu skarbowego na podstawie przepisów i złożonego przez przedsiębiorcę wniosku

 
 
 
 

29. Do grupy podatków bezpośrednich należą między innymi

 
 
 
 

30. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje stałe wynagrodzenie netto w kwocie 3 200,00 zł. Pracownik ma zadłużenie alimentacyjne w wysokości 2 000,00 zł. Na podstawie przepisów Kodeksu pracy ustal maksymalną kwotę potrącenia z tytułu należności alimentacyjnych, jakiego może dokonać pracodawca z wynagrodzenia pracownika, jeżeli nie ma potrąceń z innych tytułów.

 
 
 
 

31. Oblicz łączną kwotę składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli podstawa ich wymiaru wynosi 3 100,00 zł.

 
 
 
 

32. Pracownik wynagradzany w systemie akordu prostego, w bieżącym miesiącu przepracował godziny zgodnie z obowiązującą go normą czasu pracy i wykonał 3 300 sztuk osłonek, z czego tylko 3 200 sztuk spełniało normę jakościową. Stawka za godzinę pracy wynosi 16,00 zł, a norma wyrobu wynosi 20 sztuk osłonek na godzinę. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto pracownika za bieżący miesiąc?

 
 
 
 

33. Zakład fotograficzny zatrudnia dwóch pracowników na umowę o pracę w systemie czasowym z premią. Każdy z pracowników otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie składające się z płacy zasadniczej w kwocie 2 500,00 zł oraz zmiennej premii obliczanej od wysokości wynagrodzenia zasadniczego według stawek określonych w tabeli. W bieżącym miesiącu pracownik A wykonał 400 sztuk odbitek zdjęć, a pracownik B 600 sztuk. Oblicz wynagrodzenia brutto pracowników A i B.

 
 
 
 

34. Jeżeli umowa sprzedaży telefonu za 3 000,00 zł podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, to obowiązek podatkowy ciąży

 
 
 
 

35. Wskaż kod tytułu ubezpieczenia, jaki należy wpisać w formularzu ZUS ZUA w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę osoby, która decyzją ZUS ma przyznaną rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy i posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 
 
 
 

36. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów koszty transportu zakupionych towarów, potwierdzone fakturą, należy zaksięgować w kolumnie

 
 
 
 

37. Deklarację podatkową PIT-36 za rok 2017 złożoną w urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia 2018 roku należy przechowywać, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, do końca

 
 
 
 

38. Korzystając z podsumowania księgi przychodów i rozchodów, oblicz podstawę opodatkowania wiedząc, że przedsiębiorca zapłacił za siebie składki:

  • na ubezpieczenia społeczne – łącznie 2 999,76 zł,
  • na ubezpieczenie zdrowotne, w tym do odliczenia od podatku – łącznie 1 023,96 zł

i w danym okresie nie zaliczał opłaconych za siebie składek na ubezpieczenia społeczne do kosztów w PKPiR.

 
 
 
 

39. Spółka zawarła umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich z osobą fizyczną, z którą nie łączy jej stosunek pracy, na kwotę brutto 9 000,00 zł. Ile wyniesie kwota do wypłaty dla wykonawcy dzieła, jeżeli koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%?

 
 
 
 

40. Od wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby pracodawca ma obowiązek naliczyć

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40