#próbny egzamin – “stary” – Przedsiębiorstwo DECOR sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015
„stary” egzamin – technik ekonomista
Przedsiębiorstwo DECOR sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne

Przedsiębiorstwo DECOR sp. z o.o. zajmuje się produkcją wazonów ceramicznych. Przedsiębiorstwo jest podatnikiem podatku VAT.
W październiku 2014 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze:
·         06.10.2014 r. zakupiono materiały od Przedsiębiorstwa Produkcyjnego VENA sp. z o.o. – załącznik 5.
·         06.10.2014 r. przyjęto materiały do magazynu według stałych cen ewidencyjnych w ilości zgodnej z dowodem zakupu.
·         06.10.2014 r. rozliczono zakup – wyksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych zakupionych materiałów.
·         07.10.2014 r. wydano z magazynu materiały bezpośrednie do produkcji wazonów:
o   300 szt. farby ceramicznej,
o   500 kg masy ceramicznej.
·         08.10.2014 r. naliczono i zaksięgowano narzut odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na zużyte materiały.
·         30.10.2014 r. sporządzono kalkulację podziałową prostą i obliczono jednostkowy koszt wytworzenia wazonu ceramicznego.
·         30.10.2014 r. przyjęto z produkcji do magazynu 400 szt. wazonów ceramicznych po rzeczywistym koszcie wytworzenia.
·         31.10.2014 r. sprzedano dla Hurtowni CERAMIKA sp. z o.o. 180 szt. wazonów ceramicznych po cenie sprzedaży.
·         31.10.2014 r. wydano odbiorcy sprzedane wazony ceramiczne po rzeczywistym koszcie wytworzenia.

Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa DECOR sp. z o.o. w październiku 2014 r., sporządzenie kalkulacji kosztów wytworzenia wyrobu gotowego, ewidencję operacji gospodarczych z października 2014 r. oraz analizę i ocenę rentowności netto aktywów Przedsiębiorstwa DECOR sp. z o.o. w latach 2012-2013.
Wykonaj prace wynikające z projektu realizacji prac.
Projekt realizacji prac powinien zawierać:
1| Tytuł pracy egzaminacyjnej.
2| Założenia wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.
3| Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa DECOR sp. z o.o. w październiku 2014 r.
4| Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych z października 2014 r. w programie finansowo-księgowym.
5| Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi podstawę księgowania, dotyczących zdarzeń gospodarczych z października 2014 r. ujętych w tabeli dekretacyjnej.
6| Wykaz prac związanych z analizą rentowności netto aktywów w latach 2012-2013.
7| Sporządzoną kalkulację podziałowa prostą jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego.
8| Komplet sporządzonych i wydrukowanych z programu komputerowego dokumentów dotyczących zdarzeń gospodarczych z października 2014 r. (po jednym egzemplarzu).
9| Sporządzoną ewidencję operacji gospodarczych z października 2014 r. w programie finansowo-księgowym wraz z wydrukowanym dokumentem PK dotyczącym rozliczenia zakupu i narzutu odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów oraz wydrukowanym zestawieniem obrotów i sald i dziennikiem księgowań.
10| Sporządzoną analizę rentowności netto aktywów w latach 2012-2013.