Egzamin – A.36 – październik 2013 – EUROOGRÓD + przykładowe rozwiązanie

Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj prace dla Hurtowni EUROOGRÓD sp. z o.o.:
– zaksięguj w programie finansowo-księgowym na podstawie zamieszczonych dowodów księgowych operacje gospodarcze dotyczące zakupu i przyjęcia towarów do magazynu, sprzedaży towarów oraz wyciąg bankowy,
– oblicz i zaksięguj wysokość należnego podatku od osób prawnych za wrzesień 2013 r., (miesiąc wrzesień należy traktować jako pełny rok obrachunkowy),
– dokonaj księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za wrzesień 2013 r.,
– sporządź i wydrukuj dowody księgowe PK – Polecenia księgowania: PK 1/09/2013 podatek dochodowy od osób prawnych, PK 2/09/2013 ustalenie wyniku finansowego netto,
– sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz dziennik księgowań za wrzesień 2013 r.,
– zdefiniuj, sporządź i wydrukuj bilans zamknięcia na 30 września 2013 r.,
– dokonaj analizy i oceny bieżącej płynności finansowej za lata 20112012 w arkuszu egzaminacyjnym. Analiza powinna zawierać wzór dobranego wskaźnika, dane do obliczenia wskaźników, obliczone wskaźniki w latach 2011-2012, interpretację obliczonych wskaźników oraz ocenę bieżącej płynności finansowej w latach 2011-2012”.
Miejsce przeznaczone do sporządzenia analizy znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwą „Analiza i ocena bieżącej płynności finansowej.
Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym, na którym znajduje się komputer z oprogramowaniem finansowo-księgowym, biurowym do edycji tekstu i arkuszem kalkulacyjnym oraz niezbędne materiały biurowe.
Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od:
-wprowadzenia danych identyfikacyjnych Hurtowni EUROOGRÓD sp. z o.o.,
– wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni EUROOGRÓD sp. z o.o.,
– wprowadzenia planu kont księgi głównej,
– wprowadzenia stanów początkowych kont księgi głównej do bilansu otwarcia,
– założenia kartotek kontrahentów zgodnie z otrzymanymi dowodami księgowymi,
– zdefiniowania kont aktywnych i pasywnych w bilansie: konta aktywne przypisz saldem Wn, konta pasywne przypisz saldem Ma.
Dane identyfikacyjne Hurtowni EUROOGRÓD sp. z o.o.
Nazwa pełna
Hurtownia EUROOGRÓD sp. z o.o.
Nazwa skrócona
EUROOGRÓD
Adres
02-345 Warszawa, ul. Kwiatowa 15
Województwo
Mazowieckie
NIP
726-04-80-654
REGON
052245542
Nazwa banku i numer rachunku bankowego
rachunek firmowy
10 1210 1334 7805 1213 0000 1222
Bank: PKO w Warszawie
Forma prawna
Spółka z o.o.
Rodzaj prowadzonej działalności
handlowa
Symbol roku
2013
Rok obrotowy
01.09.2013 – 31.12.2013
Generowanie planu kont
nie tworzyć plany kont/pomiń
Wariant rachunku zysków i strat
porównawczy/tylko konta zespołu 4
Rejestry księgowe
Ewidencja tylko w jednym rejestrze księgowym o symbolu RK (usunąć wszystkie rejestry i dodać RK – Rejestr księgowy) – dotyczy programu Rewizor
Obsługa numerów analityk dostawców i odbiorców
Oddzielne analityki dla odbiorców i dostawców
Tryb wprowadzania rozrachunków
Utwórz w tle
Numeracja dokumentów
Łamane przez miesiąc i rok
Imię i nazwisko szefa
Edward Kowalski,  identyfikator EK
Wykaz wybranych kont księgi głównej
010
Środki trwałe
071
Umorzenie środków trwałych
131
Rachunek bieżący
201
Rozrachunki z odbiorcami
210
Rozrachunki z dostawcami
220
Rozrachunki z budżetami
225
Rozrachunki z tytułu podatku VAT
300
Rozliczenie zakupu
330
Towary
401
Zużycie materiałów i energii
402
Usługi obce
730
Przychody ze sprzedaży towarów
731
Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu
750
Przychody finansowe
751
Koszty finansowe
801
Kapitał zakładowy
802
Kapitał zapasowy
860
Wynik finansowy
870
Podatek dochodowy
Informacje o Hurtownia EUROOGRÓD sp. z o.o.:
— Hurtownia zajmuje się sprzedażą artykułów ogrodniczych.
— Sprzedaż opodatkowana jest podstawową stawką podatku VAT.
— Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na kontach księgi głównej.
— Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w Zespole 4.
— Do ewidencji obrotu towarowego hurtownia stosuje rzeczywiste ceny zakupu. — Poniesione koszty danego okresu są kosztami uzyskania przychodów.
— Numeracja dokumentów prowadzona jest ze wskazaniem numeru, miesiąca i roku np. PK 1/09/2013.
— Osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów jest Łukasz Zalewski, do odbioru i zatwierdzania dokumentów Edward Kowalski (szef).
Wybrane stany początkowe kont księgi głównej na dzień 1.09.2013 r.
Nazwa konta
Wartość w zł
Środki trwałe
47 500,00
Umorzenie środków trwałych
7 500,00
Rachunek bieżący
12 500,00
Towary
1 000,00
Kapitał zakładowy
37 500,00
Kapitał zapasowy
16 000,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
– Dowody księgowe: PK 1/09/2013 podatek dochodowy od osób prawnych, PK 209/2013 ustalenie
wyniku finansowego netto – wydruki;
– Zestawienie obrotów i sald – wydruk;
– Dziennik księgowań – wydruk;
– Bilans zamknięcia – wydruk;
– Analiza i ocena bieżącej płynności finansowej w latach 2011-2012 sporządzona w arkuszu egzaminacyjnym.
Przykładowe rozwiązanie
 
Rezultat 1. 
Rezultat 2.
Rezultat 4.
Rezultat 5.
Analiza i ocena bieżącej płynności finansowej
1| Dobór wskaźnika  
Wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące
2| Obliczenie wskaźników w latach
Rok 2011
24 000 zł / 20 000 zł = 1,2
 
Rok 2012
14 000 zł / 8 000 zł = 1,75
 
3| Interpretacja wskaźników
W 2011 r. wskaźnik płynności bieżącej wynosił 1,2, co oznacza, że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące 1,2 raza.
W 201 r. wskaźnik płynności bieżącej wynosił 1,75, co oznacza, że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące 1,75 razy.
4| Analiza i ocena bieżącej płynności
Wartość wskaźnika pozwala ocenić w jakim stopniu środki obrotowe jednostki gospodarczej pokrywają zobowiązania bieżące. Wielkość wskaźnika powinna się mieścić w granicach 1,2-2,0, wówczas przedsiębiorstwo zachowa równowagę finansową. Wskaźniki w obydwu latach mieszczą się w wielkościach wzorcowych. Wynika z tego, że spółka nie powinna mieć problemów z bieżącą płynnością.
 
Subscribe
Powiadom o
guest
6 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Dagmara Perz

Patryku mam pytanie, czy w Analizie aktywa ogółem nie zawierają przypadkiem zsumowanych aktywów trwałych i obrotowych? Nie trzeba byłoby odjąć wartości aktywów trwałych od aktywów ogółem?
Wówczas wskaźniki wychodzą inne czyli 2,4 oraz 3,5 co wskazywałoby na zupełnie inną ocenę analizy

Patryk

W tym zadaniu nie występuje potrzeba obliczania zmiany stanu produktów, ponieważ jest to działalność handlowa i nie występuje żadna produkcja.

Unknown

Dlaczego nie ma zmiany stanu produktów przy obliczaniu podatków?
Proszę o pomoc, bo egzamin coraz bliżej! 🙂

Edzia

Mam pytanie dotyczące bilansu części aktywa obrotowe II należności krótkoterminowe 2. należności od pozostałych jednostek skąd wzięło się 46?

Unknown

Podatek dochodowy oblicza się następujący sposób:
przychody ze sprzedaży 8900+ przychody finansowe 8zł – wartości sprzedanych towarów 5850 – usługi obce 25 *0,19 =576,27 =576 zł podatku dochodowego

Rati ♥

Jak obliczyć ten podatek dochodowy ?