Egzamin “stary” – czerwiec 2014 – zadanie 1 + przykładowe rozwiązanie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
czerwiec 2014 – zadanie 1 

Przykładowe rozwiązanie zadania 1.


      1.       Tytuł pracy egzaminacyjnej
Projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów, dotyczących funkcjonowania Hurtowni AUDIO sp. z o.o. w maju 2014 r., rozpatrzenie reklamacji zgłoszonej przez odbiorcę, ewidencje operacji gospodarczych z maja 2014 r., analizę i ocenę bieżącej płynności finansowej w Hurtowni AUDIO sp. z o.o. w latach 2012-2013 r. oraz wykonanie prac wynikających z realizacji projektu prac.

2.       Założenia wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji
+ dane identyfikacyjne Hurtowni AUDIO sp. z o.o.
Hurtownia AUDIO sp. z o.o.
55-400 Wrocław, ul. Kręta 7, województwo dolnośląskie
NIP: 774-25-70-558         REGON: 932105677
Bank: DBPBC Centrum Operacji Bankowych
Numer konta bankowego: 17 1910 1048 2413 0195 4900 0002

+ dane identyfikacyjne odbiorcy
Sklep RTV-AGD sp. z o.o.
50-530 Wrocław, ul. Ślężna 12, województwo dolnośląskie
NIP: 774-26-69-558
Kierownik sklepu – Robert Fryk
Osobą upoważnioną do odbioru dokumentów i towarów z magazynu jest Jan Mordka

+ dane identyfikacyjne dostawcy
ASUMI sp. z o.o.
52-600 Wrocław, ul. Koszarowa 4
NIP: 896-10-00-873
Bank: BZWBK I O we Wrocławiu
Nr konta: 03 1090 2398 0000 0006 0800 3288
+ ewidencja operacji gospodarczych prowadzona jest na kontach księgi głównej według zakładowego planu kont
+ ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym – zespół 4
+ wycena i ewidencja obrotu towarowego prowadzona jest według rzeczywistej ceny zakupu
+ wykaz wybranych kont księgi głównej
010 Środki trwałe
070 Umorzenie środków trwałych
100 Kasa
131 Rachunek bieżący
138 Kredyty bankowe
201 Rozrachunki z odbiorcami
210 Rozrachunki z dostawcami
223 VAT naliczony
224 VAT należny
300 Rozliczenie zakupu towarów
330 Towary
400 Amortyzacja
401 Zużycie materiałów i energii
402 Usługi obce
409 Pozostałe koszty rodzajowe
730 Przychody ze sprzedaży towarów
731 Wartość sprzedanych towarów według cen zakupu
760 Pozostałe przychody operacyjne
761 Pozostałe koszty operacyjne
801 Kapitał zakładowy
802 Kapitał zapasowy
+ stany początkowe wybranych kont na dzień 1.05.2014 r.
Środki trwałe
100 000,-
Rachunek bieżący
45 000,-
Umorzenie środków trwałych
30 000,-
Kapitał zakładowy
100 000,-
Kasa
4 540,-
Kapitał zapasowy
19 540,-
+ jednostka jest podatnikiem podatku VAT, sprzedaż towarów opodatkowana jest podstawową stawką podatku VAT – 23%
+ jednostka zajmuje się sprzedażą sprzętu RTV
+ hurtownia na sprzedaży towarów realizuje marżę handlową w wysokości 50% ceny zakupu netto – narzut
+ odbiorcy płacą należności w terminie 30 dni przelewem
+ osobą upoważnioną do:           – wystawiania dokumentów jest Karolina Pawłowska
– odbioru i zatwierdzania Marek Markowski – szef
+ numeracja dokumentów prowadzona jest odrębnie dla każdego dowodu ze wskazaniem miesiąca roku, np. 1/05/2014
+ wybrane pozycje z bilansu z lat 2012-2013 potrzebne do przeprowadzenia analizy bieżącej płynności finansowej
31.12.2012
31.12.2013
Aktywa obrotowe
170 000,-
200 000,-
Zobowiązania krótkoterminowe
110 000,-
135 000,-
+ informacje dotyczące zgłoszonej reklamacji przez Sklep RTV-AGD
Sklep RTV-AGD po przeprowadzeniu odbioru jakościowo-ilościowego zakupionych towarów dnia 16.05.2014 r., stwierdziło wadę jakościową 1 sztuki telewizora – porysowana odbudowa.
Reklamacja została złożona przez Roberta Fryk.
Reklamacja została złożona 19.05.2014 r.
3.       Wykaz praz związanych ze sporządzeniem dokumentów, dotyczących funkcjonowania Hurtowni AUDIO sp. z o.o. w maju 2014 r.
+ założenie kartotek kontrahentów
+ założenie kartotek towarów 
+ sporządzenie i wydrukowanie dowodu magazynowego przyjęcie zewnętrzne PZ 1/05/2014
+ sporządzenie i wydrukowanie polecenia przelewu do uregulowania zobowiązania wobec
ASUMI sp. z o.o.
+ sporządzenie i wydrukowanie faktury sprzedaży FS 1/05/2014
+ sporządzenie i wydrukowanie dowodu magazynowego wydanie zewnętrzne WZ 1/05/2014
+ sporządzenie i wydrukowanie faktury sprzedaży korekty KFS 1/05/2014
+ sporządzenie i wydrukowanie dowodu magazynowego przyjęcie zewnętrzne PZ 2/05/2014
4.       Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych w maju 2014 r. w programie finansowo- księgowym
+ otwarcie kont księgi głównej saldami początkowymi na dzień 1.05.2014 r.
+ sprawdzenie dowodów księgowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
+ ułożenie dowodów księgowych chronologicznie
+ zadekretowanie dowodów księgowych
+ sformułowanie treści operacji gospodarczych
+ zaksięgowanie operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym oraz wydrukowanie dziennika księgowań i zestawienia obrotów i sald księgi głównej
5.       Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi podstawę księgowania, dotyczących zdarzeń gospodarczych w maju 2014 r. ujętych w tabeli dekretacyjnej.
6    6.       Wykaz prac związanych z rozpatrzeniem reklamacji zgłoszonej przez odbiorcę.
+ przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego od Sklepu RTV-AGD
+ rozpatrzenie zasadności zgłoszenia reklamacji
+ uznanie zasadności zgłoszenia reklamacji
+ skorygowanie dokonanej sprzedaży oraz przyjęcie reklamowanego telewizora do magazynu

7.       Wykaz prac związanych z analizą i oceną bieżącej płynności finansowej w Hurtowni AUDIO sp. z o.o. w latach 2012-2013.
+ dobór wskaźnika do przeprowadzenia analizy
+ obliczenie wskaźników za lata 2012-2013
+ interpretacja ekonomiczna obliczonych wskaźników
+ porównanie w czasie wielkości wskaźników
+ ocena bieżącej płynności finansowej w Hurtowni AUDIO w latach 2012-2013 

8.       Komplet sporządzonych i wydrukowanych z programu komputerowego dokumentów, dotyczących zdarzeń gospodarczych z maja 2014 roku

9.       Sporządzona w programie finansowo-księgowym ewidencja operacji gospodarczych na kontach księgi głównej z maja 2014 r. wraz z wydrukowanym zestawieniem obrotów i sald oraz dziennikiem księgowań

10.        Analiza i ocena bieżącej płynności finansowej w Hurtowni AUDIO sp. z o.o. w latach 2012-2013

2012

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej w 2012 roku wynosił 1,55, co oznacza, że zobowiązania bieżące są pokryte przez aktywa obrotowe 1,55 razy.

2013 

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej w 2013 roku wynosił 1,48, co oznacza, że zobowiązania bieżące są pokryte przez aktywa obrotowe 1,48 razy.

W roku 2012 wskaźnik bieżącej płynności finansowej mieścił się w granicach poziomu optymalnego ( 1,5-2 ). Więc jednostka w 2012 roku nie powinna mieć problemów z bieżącą płynnością .
Natomiast w 2013 roku wskaźnik był mniejszy od poziomu optymalnego (1,5-2), czyli jednostka mogła mieć problemy z bieżącą płynnością finansową.
Porównując rok 2013 do roku 2012 widać tendencję spadkową wskaźnika, co może świadczyć o pogarszającej się sytuacji finansowej spółki.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments