Egzamin pisemny A.35/AU.35 – styczeń 2020 – test online

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35/AU.35 – styczeń 2020 – egzamin CKE
Egzamin pisemny

Producent wprowadził na rynek innowacyjny produkt, który w doskonały sposób zaspokaja potrzeby klientów. Oferuje go w wysokiej cenie, adresując do nabywców o wysokich dochodach. Którą strategię ustalania cen wybrał producent?

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu biznesplanu wskaż, jakiego rodzaju działalność gospodarczą prowadzi przedsiębiorstwo.

 
 
 
 

Jednym z zadań Ministra Finansów jest

 
 
 
 

Obowiązkiem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej jest złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego na formularzu

 
 
 
 

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz kwotę zobowiązania z tytułu podatku VAT podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego za grudzień.

 
 
 
 

W grudniu hurtownia zakupiła i przyjęła do magazynu ręczniki bawełniane zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli. Oblicz metodą średniej ważonej przeciętną cenę zakupu jednego ręcznika bawełnianego.

 
 
 
 

Kontrahenci podpisali umowę handlową, w której sprzedający zobowiązał się dostarczyć towar na własny koszt do magazynu odbiorcy. W umowie zapisano dostawę na warunkach

 
 
 
 

Korzystając z zamieszczonej tabeli kursów walut obcych, oblicz, jaką kwotę w złotych polskich stanowi po wymianie w kantorze 100 dolarów amerykańskich i 1 000 euro.

 
 
 
 

Producent planuje wyprodukować w miesiącu 10 000 sztuk palet drewnianych. Norma techniczna zużycia drewna na jedną paletę została ustalona na poziomie 0,035 m3. Zapas początkowy drewna wynosi 70 m3, a planowany zapas końcowy 100 m3. Ile metrów sześciennych drewna należy zakupić?

 
 
 
 

Który dokument pracodawca przechowuje w części A akt osobowych pracownika?

 
 
 
 

Na podstawie przedstawionego dowodu Pz nr 8/12/2019 ustal brakujące ceny jednostkowe towarów przyjętych do magazynu.

 
 
 
 

Piekarnia, której produkty są oferowane we wszystkich możliwie dostępnych punktach sprzedaży detalicznej, stosuje strategię dystrybucji

 
 
 
 

Osoby pozostające przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, między którymi przez cały ten czas istniała wspólność majątkowa, mogą złożyć wspólne zeznanie podatkowe na formularzu

 
 
 
 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal, w którym magazynie zapas towarów był odnawiany najczęściej.

 
 
 
 

Korzystając z zamieszczonego fragmentu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskaż maksymalną kwotę, którą można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli podatek należny wyliczony w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37 wynosi 14 488,00 zł.

 
 
 
 

Płatnik składek, który przekazał do ZUS w grudniu 2019 roku pierwszą korektę deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za październik 2019 roku, powinien oznaczyć ją w polu 02 identyfikatorem

 
 
 
 

Zarząd to organ wykonawczy, który jest powoływany w spółkach

 
 
 
 

Ze względu na częstotliwość przeprowadzania analizy ekonomicznej rozróżnia się analizę

 
 
 
 

Zasada planowania, która zakłada łączenie określonych zadań i czynności oraz skupianie się na tych zadaniach, które pozwolą najszybciej osiągnąć spodziewane efekty, to zasada

 
 
 
 

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce podlegają dochody spółki

 
 
 
 

Zamieszczony dokument sporządzono w sprawie

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2018 ustal kwotę dochodu.

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonych danych z listy płac oblicz kwotę dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia pracownika.

 
 
 
 

Do zadań banków komercyjnych należy między innymi

 
 
 
 

Wielkość efektów pracy przypadających na jednostkę czasu określa wskaźnik

 
 
 
 

Formularz ZUS ZUA jest przeznaczony do

 
 
 
 

Które dokumenty potwierdzają przyjęcie materiałów do magazynu?

 
 
 
 

W której części biznesplanu można znaleźć odpowiedzi na zamieszczone w ramce pytania?

 
 
 
 

Na podstawie rachunku nr 10/2019 do umowy o dzieło ustal kwotę podatku dochodowego, którą należy przekazać na rachunek urzędu skarbowego.

 
 
 
 

Do obliczenia wskaźnika przyjęć pracowników potrzebne są następujące informacje:

 
 
 
 

Dywidenda jest wypłacana posiadaczom

 
 
 
 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika nalicza się w wysokości

 
 
 
 

Na podstawie przedstawionego fragmentu faktury korygującej ustal wartość brutto torby na laptopa, po uwzględnieniu rabatu w wysokości 10%.

 
 
 
 

Podczas sporządzania analizy SWOT za słabą stronę przedsięwzięcia można uznać

 
 
 
 

Na podstawie informacji zawartych w tabeli ustal, który z agentów ubezpieczeniowych wynagradzanych w systemie czasowo-prowizyjnym otrzyma najwyższe wynagrodzenie brutto za grudzień, jeżeli prowizja dla każdego z nich wynosi 5% wartości podpisanych umów.

 
 
 
 

Ile wyniesie podatek VAT należny od sprzedaży 50 szt. towaru, jeżeli cena sprzedaży netto wynosi 20,00 zł/szt., a stawka podatku VAT 8%?

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu podatkowej księgi przychodów i rozchodów ustal kwotę dochodu.

 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu indywidualnej listy płac nr 12/2019 ustal podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 
 
 
 

Prawo do urlopu na żądanie ma osoba zatrudniona na podstawie umowy

 
 
 
 

Zgodnie z zamieszczonym fragmentem przepisów Kodeksu cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych ma

 
 
 
 

Pytanie 1 z 40

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Frenczek

Kto z ZSA-E w Gdyni?